ביטוח אחריות - מה נכלל בפוליסה ומה לא?

הפוליסה הבסיסית מכסה מספר סוגי פגיעות, אך היא לא מכסה חבות בגין מוצר, למשל, או חבות מעבידים. כיצד מחשבים את הנזק ומהו היקף החבות? קראו ולמדו

12.12.17
תאריך עדכון: 30.03.24
5 דק'
ביטוח אחריות  - מה נכלל בפוליסה ומה לא?

ביטוח אחריות הינו ביטוח המכסה את החבות של אדם כלפי נזקים שנגרמו על ידו לצד ג', שלא במתכוון. 

צד א'- המבוטח - המזיק

צד ב'- המבטח

צד ג'- הניזוק - הקורבן

ישנה פוליסה בסיסית שמבטחת אחריות כנגד צד שלישי. פוליסה זו נקראת "ביטוח אחריות כלפי צד ג'", כאשר במילים צד ג' הכוונה לציבור, קבוצה של אנשים שעשויים להיפגע עקב חוסר זהירות של אדם אחר. פוליסה זו הינה בסיסית, ולכן לא מכסה את כל סוגי האחריות שיש למבוטח.

חבות מוצר - ישנה פוליסה מיוחדת של חבות מוצר - כל מי שמוכר, מייצר, משווק מוצר יכול לגרום נזק למשתמש בו והאחריות למוצר היא ע"פ חוק האחריות למוצרים פגומים

מה לא מכסה הפוליסה הבסיסית?

אחריות בגין שימוש ברכב - הנזקים העלולים להיגרם ברכב: נזק רכוש ונזק גוף. נזק גוף מכוסה בביטוח חובה ונזק רכוש מכוסה בביטוח מקיף, ולכן יש את הצורך בשני ביטוחים נפרדים.

חבות מעבידים - ישנה פוליסה נפרדת לחבות מעבידים בנוסף. במקרה של תאונת עבודה, ביטוח לאומי מכסה את הפגיעות של העובד שנפגע.

חבות מוצר - ישנה פוליסה מיוחדת של חבות מוצר - כל מי שמוכר, מייצר, משווק מוצר יכול לגרום נזק למשתמש בו והאחריות למוצר היא ע"פ חוק האחריות למוצרים פגומים.

אחריות מקצועית - נזק הנגרם כתוצאה ממזיק שהפעל בצורה רשלנית במסגרת תפקידו ואחריותו המקצועית.

ביטוח נושאי משרה - בעלי תפקידים בכירים בחברה חשופים לתביעות מצד גורמים רבים ולכן זקוקים לביטוח חבות נפרד.

כל מה שחריג בפוליסה הבסיסית יכול להיות מורחב בפוליסות אחרות.

אדם המחזיק במבנה או שטח ובשטחו עלולים להימצא מפגעים שאנשים עלולים להיפגע מהם. מחלקים אנשים לשלוש קבוצות: מוזמנים, בני רשות ומסיגי גבול

מה כן מכסה הפוליסה הבסיסית?

אדם המחזיק במבנה או שטח ובשטחו עלולים להימצא מפגעים שאנשים עלולים להיפגע מהם. מחלקים אנשים לשלוש קבוצות:

1. מוזמנים

2. בני רשות - אנשים שלא הוזמנו אך מותר להם להיכנס לשטח האדם/ מבנה.

3. מסיגי גבול - אנשים החודרים לשטח שלא כדין. ישנה הבחנה האם נכנסו בטעות או בכוונה לרוב כדי לבצע עוולה. 

כלפי שלוש הקבוצות חלה חובת זהירות, אך כלפי מסיג גבול שנכנס בכוונה חלה חובת זהירות מידתית. אופן ההתגוננות צריך להיות תואם לאיום.

הנזק הממוני נחלק לשניים: נזק מיוחד ונזק כללי

חישוב הנזק

1. נזק גוף - נחלק לשני סוגים: נזק ממוני ונזק שאינו ממוני.

נזק ממוני:

• הפסד השתכרות - לעבר ולעתיד.

• הוצאות שנגרמות כתוצאה מהפגיעה שהאדם נפגע.

הנזק הממוני גם הוא נחלק לשניים:

• נזק מיוחד - סך כל הנזקים שהצטברו אצל התובע מיום הפגיעה ועד יום הגשת התביעה (מוכח על ידי קבלות/אישורים). לדוגמא: ירידה בשכר, קנית דירה נגישה.

• נזק כללי - המשך הנזקים שיהיו לו מהגשת התביעה ועד הפסקת חיי עבודתו ועד מותו.

נזק שאינו ממוני:

נזק שנגרם לאדם אך לא ניתן להעריכו בכסף. "כאב וסבל" מקנה סכום כספי הבא לשקף את הפגיעה של האדם בצד הרגשי, הפיזי ולא הכלכלי. מעריכים סכום זה על פי הנכות הרפואית.

2. נזק רכוש -  קל להערכה, אם הרכוש נהרס בודקים את שוויו בשוק.

3. נזק כלכלי טהור (פיננסי) - אין ביטוח כנגדו.

ביטוח אחריות מכסה גם הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בשל חבותו, והוא אף מעל לסכום הביטוח

חוק חוזה ביטוח

מגדיר בתוכו את חבות המבטח. ישנם מספר סעיפים הקשורים לביטוח אחריות. נציין חלק מהם:

סעיף 65 - שיפוי בשל חבות כספית

בביטוח אחריות חייב המבטח לשפות בשל חבות כספית (הנובעת מהחבות הנזיקית) שהמבוטח עשוי להיות חייב בה לצד שלישי. מזיק שגרם לנזק והיה מבוטח על כך, חייב לפצות את הניזוק בגין הפיצויים שהוא תובע ממנו וזאת באמצעות חברת הביטוח.  מקרה הביטוח חל ביום שבו נולדה עילת החבות האמורה-  הנזק שהמבוטח גרם לניזוק ולקיחת האחריות על ידי המזיק. חוק חוזה הביטוח יוצא מנקודת מוצא שהכיסוי חל על התקופה שבה קרה הנזק- בסיס האירוע.

בסיס האירוע - האירוע שגרם לנזק שארע בתקופת הביטוח. לא משנה מתי התגלה הנזק ולא משנה מתי מוגשת התביעה. המפקח על הביטוח דרש כמויות גדולות של רזרבות עבור הכיסוי של ביטוח אחריות וזאת מכיוון שחברת הביטוח לא יודעת כמה היא צפויה לשלם. לכן, חברת הביטוח מצאה דרך "לעקוף" את הדרך הזו, ויש פוליסות בהן היא עובדת לפי בסיס הגשת התביעה.

בסיס הגשת התביעה - חברת הביטוח מבטחת כנגד התביעה שמוגשת בתקופת הביטוח בלבד ובכך בסוף שנה יכולה לאמוד את שווי התביעות שהיא צריכה לשלם ובעקבות כך אין צורך ברזרבה כספית.

סעיף 66 - היקף חבות המבטח

מגדיר את היקף החבות של המבטח: ביטוח אחריות מכסה גם הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בשל חבותו, והוא אף מעל לסכום הביטוח.

סעיף 69 - כשהמבוטח פושט רגל

במצב בו המבוטח פושט רגל/נפטר וניתן צו לניהול עזבונו בפשיטת רגל/ תאגיד שניתן לגביו צו פירוק או נתמנה לו כונס נכסים, במידה שגרם נזק לצד ג' לפני פשיטת רגל -המבטח ישלם את הפיצויים ישירות לניזוק ובכך ידלג על קופת הפירוק.

בדקו מה הביטוח שלכם מכסה ומה לא

סעיף 70 - תקופת התיישנות

מגדיר תקופת התיישנות. בביטוח אחריות התביעה לתגמולי הביטוח אינה מתיישנת כל עוד לא התיישנה תביעת הצד שלישי נגד המבוטח. (מקסימום 10 שנים – 7 שנים שהניזוק יכול להגיש תביעה, ו3 שנים מהיום שבו הוגשה התביעה כנגד המבוטח).

אחריות המבטח לעולם לא תעלה על הסכום הנקוב ברשימה כגבול אחריות לנזק. 

 

* פרופסור זיו רייך הינו דיקן בית הספר לביטוח באקדמית נתניה

 

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום

עו"ד מרק לייזרוביץ

עו"ד מרק לייזרוביץ

החשמונאים 100, תל אביב
ד"ר לרפואה ועו"ד שלהב קמחי

ד"ר לרפואה ועו"ד שלהב קמחי

ביטרמן 9, פתח תקווה
גדעון פנר - משרד עורכי דין

גדעון פנר - משרד עורכי דין

יצחק בן צבי 7, באר שבע
מאמרים נוספים