משפטי– זאפ

מהפכת ייפוי הכוח המתמשך

ייפוי הכוח המתמשך הוא בגדר מהפכה של ממש, שכן הוא מאפשר לאדם למנות מיופה כוח שיפעל בענייניו בעודו בחיים אם לא יוכל לעשות זאת בעצמו. כל מה שחשוב לדעת

03.03.19
תאריך עדכון: 03.03.19
6 דק'
מהפכת ייפוי הכוח המתמשך

לפני כשנתיים תוקן חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תשכ”ב-1962), כך שמעתה ואילך יכול כל אדם לערוך ייפוי כוח מתמשך, באמצעות עו"ד שעבר הכשרה מיוחדת.

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18) המעוניין בכך למנות לעצמו מראש מיופה כוח שיוכל בעתיד לקבל עבורו החלטות במקרה שהוא כממנה לא יוכל לעשות זאת בעצמו בשל בעיה רפואית

מהו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18) המעוניין בכך למנות לעצמו מראש מיופה כוח שיוכל בעתיד לקבל עבורו החלטות במקרה שהוא כממנה לא יוכל לעשות זאת בעצמו בשל בעיה רפואית.

ייפוי הכוח מעניק למעשה לכל אדם את החופש לקבוע איך יתנהלו חייו וענייניו בעודו בחיים, אם לא יוכל לטפל בהם בעצמו (בשל מצב סיעודי, בעיה רפואית, בעיה קוגניטיבית וכדו'), ולהחליט מראש מי יקבל את ההחלטות בשמו, כיצד יטופלו ענייניו (האישיים, הרכושיים והרפואיים) ועל ידי מי.

תיקון החוק שבו התווספה האפשרות לחתום על ייפוי כוח מתמשך, מאפשר למעשה לראשונה לכל אדם להחליט מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו גם בעודו בחיים, אם וכאשר ישתנה מצבו הרפואי/קוגניטיבי לרעה

חשיבותו של ייפוי הכוח המתמשך

עד לתיקון החוק אדם היה יכול לנהל את ענייניו כרצונו כל עוד הוא מסוגל לקבל החלטות בעצמו, וכן לקבוע מה ייעשה לאחר מותו (באמצעות צוואה). 

תיקון החוק שבו התווספה האפשרות לחתום על ייפוי כוח מתמשך, מאפשר למעשה לראשונה לכל אדם להחליט מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו גם בעודו בחיים, אם וכאשר ישתנה מצבו הרפואי/קוגניטיבי לרעה. ובלבד שבעת החתימה, מבין החותם את המשמעות, המטרות והתוצאות האפשריות של מתן ייפוי הכוח המתמשך.

אדם שחותם על ייפוי הכוח המתמשך (נקרא: "הממנה") בוחר מרצונו, עוד בשלב שבו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען, מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם יתדרדר מצבו וייפגע כושרו השיפוטי כתוצאה מתאונה, מחלות זקנה (כגון דמנציה ו/או ירידה קוגניטיבית אחרת שפוגעת בחשיבה), וכן מוגבלות נפשית ו/או מוגבלות שכלית זמנית או קבועה.

בעניין זה חשוב לדעת:

מיופה הכוח שהתמנה ע"י הממנה יהא מוסמך לפעול בעתיד בשם אותו אדם, כאשר תחול אותה נבצרות שגרמה לכך שהממנה לא יכול עוד לקבל או לבצע בעצמו החלטות הנוגעות לענייניו.

עם זאת - במידה שאותה נבצרות חלפה לה (במקרה של תאונה למשל), מיופה הכוח יפסיק לאלתר להשתמש בייפוי הכוח המתמשך שבידיו.

במסגרת עריכת ייפוי כוח מתמשך רשאי הממונה להעניק ייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו האישיים, לרבות ענייניו הרפואיים והרכושיים

מה ניתן לקבוע במסגרת ייפוי כוח מתמשך?

במסגרת עריכת ייפוי כוח מתמשך רשאי הממונה להעניק ייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו האישיים, לרבות ענייניו הרפואיים והרכושיים, כאשר ביכולתו לבחור האם להעניק ייפוי כוח מתמשך לכל ענייניו כאחד או רק לחלק מהם:  

ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים ורפואיים - ייפוי כוח זה מתייחס לרווחתו האישית של האדם, לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים ו/או החברתיים. כך למשל, רשאי הממנה לקבוע את סוג או זהות המטפל והטיפול המועדפים עליו, לאיזה מוסד שיקומי ו/או סיעודי יועבר במידת הצורך וכך הלאה.

ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש - ייפוי כוח מתמשך שכזה מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, והתחייבויותיו של האדם. כך למשל, מה יעשה ברכושו, מה יהא מקום מגוריו במידה ויהיה צורך להעבירו למוסד שיקומי ו/או סיעודי, אם וכיצד להשקיע את כספו וכדומה.

בעת עריכת ייפוי כוח מתמשך רשאי הממנה למנות מספר מיופי כוח, ולקבוע את הסמכויות שיוענקו לכל אחד ממיופי הכוח שבחר

סמכויות מיופה הכוח

בעת עריכת ייפוי כוח מתמשך רשאי הממנה למנות מספר מיופי כוח, ולקבוע את הסמכויות שיוענקו לכל אחד ממיופי הכוח שבחר. כך למשל:

• הממנה רשאי לקבוע כי מיופה הכוח יהא האדם המוסמך לקבל בשמו החלטות לעתיד לבוא, ולהשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות, או לחילופין להנחות במפורט ובמפורש מהו רצונו לגבי תוכן ההחלטות שתתקבלנה בנושאים שונים וזאת באמצעות קביעת "הנחיות מקדימות".

• הממנה רשאי להחליט על מינוי מיופה כוח חלופי במקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יהא מסוגל לפעול בשמו. במקרה כזה מומלץ כי הממנה יציין אם מיופי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, מה יהא היקף הסמכויות של כל אחד מהם וכדומה.

• הממנה רשאי לציין "אנשים מיודעים", שיקבלו מידע או דיווחים ממיופה הכוח על החלטות שקיבל או על פעולות שביצע.

וכך הלאה.

על מיופה הכוח לפעול על פי הנחיות הממנה, עליו לחתום ולאשר בכתב בפני עורך דין שהוכשר לכך ושאין לו כל נגיעה אישית בייפוי הכוח המתמשך, את הסכמתו לתוכן ייפוי הכוח המתמשך, לרבות ההנחיות המקדימות הנכללות בו

כניסתו לתוקף של ייפוי כוח מתמשך

על מיופה הכוח לפעול על פי הנחיות הממנה, עליו לחתום ולאשר בכתב בפני עורך דין שהוכשר לכך ושאין לו כל נגיעה אישית בייפוי הכוח המתמשך, את הסכמתו לתוכן ייפוי הכוח המתמשך, לרבות ההנחיות המקדימות הנכללות בו.

לאחר מילוי והכנת ייפוי הכוח המתמשך ולאחר שהממנה ומיופה הכוח חותמים עליו, נסרק ייפוי הכוח המתמשך ומועבר למשרדי האפוטרופוס הכללי במחוז בו מתגורר הממנה, ורק לאחר בדיקה כי מולא כדין יינתן לו מספר וכל מוסד רשמי יעודכן בדבר קיומו של ייפוי כוח מתמשך זה ע"י אותו ממנה ומיופה כוחו.

להבדיל מייפוי כוח רגיל שנכנס לתוקפו מיד לאחר החתימה עליו - ייפוי הכוח המתמשך יכנס לתוקף רק במקרה שבו תהא לממונה נבצרות ו/או ירידה קוגניטיבית משמעותית (אותה קובע בדרך כלל מומחה פסיכוגריאטר), שתפגע בכושר השיפוט שלו ו/או ביכולת הפיזית שלו לנהל את ענייניו.

בית המשפט קובע

לסיכום

חשוב לזכור כי אין המדובר בצוואה אשר המשמעות המשפטית שלה היא לאחר פטירת הממנה, אלא בשאלה מה יעשה עם הממנה למן תחילת נבצרותו ועד לסיומה ו/או לכתו של הממנה בדרך כל הארץ.
זהו גם יתרונו הגדול של ייפוי הכוח המתמשך: כשהוא עדיין במלוא אונו, נותן הממנה הרשאה וייפוי כוח לאדם הנחשב איש אמונו (בדרך כלל מדובר מאדם מהגרעין המשפחתי הקרוב ביותר, ילדים למשל), לפעול ולבצע בשמו בעתיד פעולות שאותן קבע מראש, בלא כל לחץ ו/או מכשול הנכפים עליו אם ולכשיגיע למצב של נבצרות.  

 

* הכותב הוא עו"ד ונוטריון 

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום