Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

על מנהל מקרקעי ישראל שמעתם?

מיהו הגוף ששמו מנהל מקרקעי ישראל? אילו סכומים הוא גובה וממי? מדריך, כולל דרכי התקשרות, לפניכם

מאת: מערכת משפטי |
12.01.10
תאריך עדכון: 12.12.23
4 דק'
על מנהל מקרקעי ישראל שמעתם?

מיהו הגוף ששמו מנהל מקרקעי ישראל? אילו סכומים הוא גובה וממי? האם ניתן לערער על גובה הסכומים שהוא דורש?

מנהל מקרקעי ישראל הוא הגוף שמנהל את הקרקעות במדינת ישראל.
השטח של מדינת ישראל הוא כ-22 מליון דונם, ו-93% משטח המדינה הם "מקרקעי ישראל"- מקרקעין שמנוהלים ע"י מנהל מקרקעי ישראל.

מנהל מקרקעי ישראל מנהל את הקרקע שבבעלות שלושת הגופים הבאים:

1. מדינת ישראל - קרקעות שהיו בבעלות הנציב העליון הבריטי טרם הקמת המדינה, וכן קרקעות שנרכשו או הופקעו לטובת המדינה אחרי הקמתה.

2. קרן קיימת לישראל - מדובר בקרקעות שהקרן רכשה מאז שנוסדה בשנת 1901 לצורך התיישבות יהודית בא"י.

3. רשות הפיתוח - גוף שהוקם בשנת 1951. מקרקעי "נפקדים" נמכרו ע"י האפוטרופוס לנכסי נפקדים לרשות לפיתוח.

תחומי הפעילות העיקריים של מנהל מקרקעי ישראל

• סיווג קרקעות - המנהל מסווג את הקרקעות לשני סוגים: קרקע חקלאית וקרקע עירונית.  קרקע עירונית מחולקת לקרקע למגורים ולקרקע לתעסוקה (מסחר, תעשייה וכו'). קרקע למגורים מחולקת לקרקע לבנייה נמוכה ולקרקע לבנייה רוויה-בית דירות שיש בו לפחות 2 קומות ו 4 דירות.

 יצירת רזרבות לקרקע שבבעלות ציבורית לצורך מטרות לאומיות.

 שיווק הקרקעות שברשות המנהל, הקצאתן וניהולן.

• טיפול בחוכרים ובמשתכנים.

• פיקוח על שימושי קרקע שונים וגביית תשלומים.

 

מנהל מקרקעי ישראל גובה מבעלי הזכויות בשם בעל הקרקע תשלומים שונים בשל הסכמתו לפעולות שהחוכר מבצע בקרקע, בכללם: דמי חכירה ודמי היתר. דמי חכירה הם תשלום שנתי שהחוכר נדרש לשלם תמורת השימוש בקרקע

תשלומים למנהל

מנהל מקרקעי ישראל גובה מבעלי הזכויות בשם בעל הקרקע תשלומים שונים בשל הסכמתו לפעולות שהחוכר מבצע בקרקע, בכללם: דמי חכירה ודמי היתר. דמי חכירה הם תשלום שנתי שהחוכר נדרש לשלם תמורת השימוש בקרקע. יש להדגיש, כי מדובר בקרקע בלבד, בלי מה שמחובר אליה ולא כולל פיתוח שלה. ניתן לשלם את התשלום מראש למשך כל תקופת החכירה, או מדי שנה בשנה.

דמי היתר - החוכר צריך לשלם למנהל דמי היתר, שהם תנאי למימוש זכויות בקרקע, שלא הוענקו לו  בחוזה החכירה. מימוש הזכויות יכול לבוא לידי ביטוי ב: שינוי יעוד המקרקעין, תוספת בנייה, הגדלת זכויות הבנייה, פיצול מגרש לשני מגרשים או יותר וכד'.

יש לדעת, כי בעלי הזכויות יכולים להשיג על גובה התשלומים הנגבים מהם. ההשגה תוגש למנהל, והוא ידון בה ויחליט אם לקבל או לדחות אותה.

מחלוקות עיקריות

ישנן שתי מחלוקות עיקריות בציבור בנוגע לפעולת המנהל:

1. שימוש חורג - ניצול אדמות חקלאיות שבבעלות המנהל לשם מטרות מסחריות של הקמת שכונות מגורים יוקרתיות וקניונים ומרכזי בילוי.

2. איסור על החכרת בתי מגורים שהוקמו על אדמות הקק"ל לערבים. יש המבקרים איסור זה, ורואים בו הפליה לא מוצדקת כלפי האוכלוסיה הלא יהודית בארץ ישראל.

 

דוגמאות אקטואליות לפעולת הרשות

*לאחרונה (יוני 2016), חברה קבלנית לביצוע עבודות התשתית שניסתה להשתלט על אדמת מדינה בכביש 3 בין קריית מלאכי לאשקלון, נאלצה לפנות את הקרקע בה השתמשה בעקבות פעילות אכיפה של מפקחי רשות מקרקעי ישראל.

* לפני מספר ימים (יוני 2016) לקראת פתיחת עונת הרחצה, מפקחים מטעם רשות מקרקעי ישראל ועיריית חיפה פעלו בחוף בקריית חיים ("חוף כאן"), לפינוי שאריות רצפות בטון שנשארו במקום מפארק המים שפעל בעבר בחוף. המפקחים הכשירו כ-12,000 מ"ר של רצועת חוף חולית לרווחת הציבור.

 

משרדי רשות מקרקעי ישראל - יצירת קשר וטפסים

מוקד טלפוני 5575* / 03-9533333
ניתן מענה אוטומטי 24 שעות ביממה. המוקד הטלפוני פועל בימים א'-ה' משעה 8:00 עד 19:00, ובימי שישי משעה 8:00 עד 12:00.

באתר של רשות מקרקעי ישראל ניתן למצוא טפסים רלוונטיים: מסמכי רישום ושטרות, בקשות במגזר הקלאי ועוד.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים