נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

פנסיית גישור מצה"ל: המטמון שמסתתר בין השורות

יצאת לגמלאות משירות קבע בצה"ל? ייתכן שמגיעים לך מאות אלפי שקלים נוספים (!) בגין פנסיית גישור. מומלץ לבדוק בהקדם את הנתונים בעזרת עו"ד שמתמחה בתחום

מאת: עו"ד אלה הראל | | 4
פנסיית גישור מצה"ל: המטמון שמסתתר בין השורות

פנסיה היא גמלה המשולמת בצורה קבועה אחת לחודש, לעובדים שפרשו לגמלאות. 

שני מסלולים עיקריים לפנסיה: תקציבית וצוברת 

במדינת ישראל יש שני מסלולים עיקריים להבטחת קבלת גמלת פנסיה:

1. פנסיה תקציבית: פנסיה המשולמת מתוך התקציב השוטף של המעסיק. במסלול זה, לא מופרשים כספים לשם הבטחת הגמלה במהלך שנות עבודתו של העובד, לא על ידי העובד ולא על ידי המעסיק. האחריות לתשלום שוטף של הגמלה, לאחר פרישתו של העובד, מוטלת על המעסיק. גובה הגמלה אינו תלוי במצב הכלכלי, במצב שוק ההון או בכל גורם חיצוני אחר, ונקבע בהתאם לוותק של העובד במקום העבודה.

2. פנסיה צוברת: פנסיה שמשולמת מכספים שנצברו לזכות העובד, על ידי הפרשות של העובד והמעסיק במהלך שנות עבודתו של העובד לתכנית ביטוח פנסיונית כגון קרן פנסיה או ביטוח מנהלים, לצורך תשלום גמלת הפנסיה בעתיד. הצבירה נעשית באמצעות ניכוי אחוז מסוים ממשכורתו של העובד והפרשה של סכום כסף נוסף בכל חודש מהמעסיק. בעת פרישה לגמלאות, הפנסיה משולמת מהקרן בה בוטח העובד, ומחושבת בין היתר על פי סכום הכספים שנצברו, המושפע מהמצב הכלכלי הכללי ומהמצב בשוק ההון. בפנסיה זו, תשלום הגמלה אינו באחריותו של המעסיק, אלא באחריות הקרן אליה הופקדו הכספים.

במסלול פנסיה תקציבית, גובה הגמלה אינו תלוי במצב הכלכלי, במצב שוק ההון או בכל גורם חיצוני, ונקבע בהתאם לוותק של העובד במקום העבודה

בעשור האחרון חלו שינויים מרחיקי לכת בעניין הפנסיה של אנשי הקבע

משרתי הקבע, על אף שאינם "עובדים", זכאים לקבלת קצבת פנסיה בעת פרישתם לגמלאות, בדומה לשאר העובדים במשק. ואולם, בעניינם של משרתי הקבע, גיל הפרישה לגמלאות עומד על 42 לקצינים ו-47 לנגדים. 

בעשור האחרון חלו שינויים דרמטיים ומרחיקי לכת בעניין הפנסיה של אנשי הקבע. משמעות השינויים עשויה להגיע למיליוני שקלים עבור כל פורש. לכן, מומלץ לכל אדם העומד בפני פרישה או שפרש לאחרונה, להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום, כדי לבדוק את גובה הגמלה המשולמת לו ואופן חישובה.

משמעות השינויים שחלו בשנים האחרונות בעניין הפנסיה של אנשי הקבע עשויה להגיע למיליוני שקלים עבור כל פורש

כל מי שהתחייב לשירות קבע עד סוף שנת 2003 - תחול עליו פנסיה תקציבית

כל מי שחתם על התחייבות לשירות קבע בצה"ל עד לסוף שנת 2003 שויך להסדר של פנסיה תקציבית, לפיו בעת פרישתו מצה"ל, הוא יקבל גמלה שתשולם על ידי משרד הביטחון ותחושב לפי הוותק, ולא על בסיס צבירת כספים. דהיינו: 2% מהשכר, כפול מספר שנות השירות של הגמלאי בצה"ל (בתוספת הגדלות מסוימות).

החל מינואר 2004: פנסיה צוברת

ב-1 בינואר 2004 נכנס לתוקפו הסדר חדש, לפיו כל מי שהתחייב לשירות קבע מ-1 לינואר 2004, ישויך להסדר של פנסיה צוברת, בדומה למרבית העובדים במשק. משרתי הקבע וצה"ל יפרישו כל אחד את חלקו לקרן פנסיה, ממנה תשולם למשרת הקבע גמלה, כאשר יגיע לגיל הפרישה במשק, בהתאם לקבוע בחוק גיל פרישה. ואולם בהתאם לחוק שירות הקבע (גימלאות), גיל הפרישה משירות הקבע עומד על 42 לקצינים ו-47 לנגדים. עלתה השאלה: מי ישלם את גמלת הפנסיה לפורשים לגמלאות מהשירות, מפרישתם מצה"ל ועד להגיעם לגיל פרישה במשק? כפתרון לכך גובש הסדר "פנסיית הגישור".

ב-1 בינואר 2004 נכנס לתוקפו הסדר חדש, לפיו כל מי שהתחייב לשירות קבע מ-1 לינואר 2004, ישויך להסדר של פנסיה צוברת, בדומה למרבית העובדים במשק

פנסיית גישור משך 25 שנה

במענה לעניין זה, נקבע בשנת 2008 הסדר בין משרד האוצר למשרד הביטחון, לפיו משרד הביטחון ישלם לפורשים מצה"ל "פנסיית גישור" חודשית, עד שיהיו זכאים לקבל פנסיה מקרן הפנסיה. מדובר בסכומי כסף גדולים, שלעתים משולמים לאורך 25 שנים. לכן, חשוב להבין מי זכאי לקבל פנסיית גישור וכיצד הפנסיה תחושב עבורו.

נקבע כי משרד הביטחון ישלם לפורשים מצה"ל "פנסיית גישור" חודשית, עד שיהיו זכאים לקבל פנסיה מקרן הפנסיה. מדובר בסכומי כסף גדולים, שלעתים משולמים לאורך שנים

שירות קבע למשך 10 שנים (לפחות)

בהסכם 2008 נקבע כי פנסיית הגישור תשולם לפורשים שמבוטחים בפנסיה צוברת, החל מיום פרישתם בפועל ועד לגיל פרישה, וכן כי יופקד לקרן הפנסיה של הפורשים מענק גישור בשיעור של 12 משכורות בממוצע. הזכאות לפנסיית גישור ולמענק הגישור, מותנית בשירות קבע למשך 10 שנים לפחות.  

גובה הקצבה מחושב בכל שנה מחדש ויהיה בהתאם לקצבה שקרן הפנסיה צפויה לשלם בגיל פרישה במשק, על פי תקנון הקרן, בהתחשב בסכום הצבירה הפנסיוני הקיים בקרן במועד פרישתם ומקדם תשואה (כפי שנהוג בקרנות הפנסיה).

הזכאות לפנסיית ולמענק גישור מותנית בשירות קבע למשך 10 שנים לפחות  

שני סוגים של פורשים

ככלל, יש 2 סוגים של פורשים הזכאים לפנסיית גישור ולמענק גישור:

1. משרתי קבע שהתחייבו לשירות קבע פעם ראשונה לאחר המועד 1.1.2004. משרתים מסוג זה טרם הגיעו לגיל פרישה מצה"ל.

2. משרתי קבע שהתגייסו בעבר לצה"ל, שירתו שירות קבע (בגינו היו זכאים בעבר לפנסיה תקציבית), השתחררו משירות, ושבו לשירות קבע לאחר 1.1.2004. פורשים מסוג זה מגיעים לגיל פרישה מצה"ל בשנים אלה.

לא כל אחד זכאי לפנסית גישור ולמענק גישור - יש שני 2 סוגים של פורשים הזכאים להם

הסכם חדש - הסכם 2015

למרות ההסכמות שהגיעו אליהם במסגרת הסכם 2008, החליטו באוצר ובביטחון לחתום על הסכם חדש (הסכם 2015), במסגרתו הוחלט שקצבת הגישור החודשית לא תעלה על "קצבה רעיונית", לה היה זכאי הפורש אילו היה חל עליו הסדר הפנסיה התקציבית, גם במצבים בהם חישוב הקצבה לפי הסכם 2008 הביא לקצבה גבוה מהקצבה הרעיונית. הסכם 2015 גם שינה את מענק הגישור בסך 12 משכורות ולאופן חישובו. במסגרת הסכם 2015, מענק זה אינו מופקד בפועל לקרן הפנסיה, אלא מחושב בצורה רעיונית בלבד, ולכן אינו צובר תשואה כלשהי.

מענק הגישור בסך 12 משכורות ואופן חישובו שונו בהסכם 2015 - הוא מחושב בצורה רעיונית בלבד, ולכן אינו צובר תשואה כלשהי

הסכם מחייב רק לאחר שיחוקקו החוקים

בנוסף, נקבע כי הסכם 2015 יהיה מחייב רק לאחר שיחוקקו החוקים המתאימים ויתקבלו החלטות הממשלה הנחוצות ליישום ההסכם (מדובר בהסכם רחב, שמקיף נושאים רבים מלבד הפנסיה).

החלטת ממשלה אימצה את הסכם 2015

באוגוסט 2016 התקבלה החלטת ממשלה בנושא, שאימצה את עקרונות הסכם 2015 וקבעה כי יש לבצע לשם כך תיקוני חקיקה. החלטת הממשלה מטילה על שר הביטחון ושר האוצר להתקין "תקנות פנסיית גישור" שיסדירו את אופן החישוב ויעגנו אותו בחוק.

החלטת הממשלה הטילה על שר הביטחון ושר האוצר להתקין "תקנות פנסיית גישור" שיסדירו את אופן החישוב ויעגנו אותו בחוק

התקנות טרם תוקנו

על אף ששר האוצר ושר הביטחון נדרשו להתקין תקנות אלה עד לסוף יוני 2017, התקנות טרם תוקנו עד היום (יוני 2019). כל עוד לא הותקנו התקנות כנדרש, ניתן לטעון כי הסכם 2015 אינו בתוקף, וכי יש לבצע את חישובי הגמלה על פי עקרונות הסכם 2008. הפערים בין ההסכמים יכולים להגיע לאלפי שקלים בכל חודש, כלומר, מאות אלפי שקלים (!) במשך השנים במהלכן משולמת פנסיית הגישור.

חשוב לציין כי לאחר שהתקנות ייכנסו לתוקף, יחול ההסדר שיקבע בהן. לכן, כדאי למהר לבדוק האם גם אתם יכולים לטעון לזכאות לפי הסכם 2008 בנוגע לכספי הפנסיה שלכם.

לסיכום: כל אדם שפרש בשנים האחרונות משירות קבע בצה"ל, צריך לבדוק לאיזה מסלול פנסיה הוא משויך:  תקציבית או צוברת. גמלאי צה"ל שפרש בשנים האחרונות ושייך למסלול פנסיה צוברת, כדאי לו למהר ולבדוק את הזכאות שלו לקצבת גישור ואופן החישוב שלה, בטרם יותקנו התקנות המסדירות את הנושא. ההפרש בין הזכאות בהתאם להסכם 2008, ובין הזכאות בהתאם לתקנות שיותקנו עלול להגיע לכדי מאות אלפי שקלים, לאורך שנות הפנסיה. לכן, חשוב מאד להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום.

* משרד עו"ד רכבי, הראל ושות' מתמחה במשפט צבאי, חקירות מצ"ח וייצוג משרתי קבע מול גורמים בצה"ל, משרד הביטחון וועדות הערר. עו"ד אלה הראל בעלת ניסיון רב בליווי משרתי קבע בהליכי סגל ופרישה בצה"ל, כמו גם בייצוגם בפני הערכאות השונות.

** סייעה בהכנת הכתבה: עו"ד נעמה הראל, כתבת zap משפטי

ליצירת קשר עם רכבי, הראל ושות'
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
פנסיה תקציבית פנסיה תביעות נגד משרד הבטחון
עו"ד אלה הראל

קבע פגישה עם
עו"ד אלה הראל

חברת עורכי דין רכבי, הראל מתמחה בייצוג חיילים בשירות חובה ובקבע,שוטרים וכלל המשרתים בגופי הביטחון השונים. לעורכי הדין של המשרד...

לפרופיל המלא