נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

עד 120 וכנראה גם אחרי: מה שחשוב לדעת על צוואה הדדית

מהי צוואה הדדית, עבור מי היא מתאימה ומדוע יש לחשוב היטב לפני שחותמים על אחת כזו? כל הפרטים בכתבה הבאה

עד 120 וכנראה גם אחרי: מה שחשוב לדעת על צוואה הדדית

חופש הציווי הוא עיקרון חשוב בדיני הירושה בישראל. בהתאם לכך אדם רשאי לצוות מרצונו החופשי מה יעשה ברכושו לאחר פטירתו וכן לשנות את צוואתו בכל עת, ורק הצוואה האחרונה שערך טרם מותו תקפה. בכתבה זו אתייחס לצוואה הדדית, המהווה חריג לחופש הציווי, המעוגן בסעיף 8א לחוק הירושה תשכ"ה-1965 ותחולתו על צוואות שנערכו החל מאוגוסט 2005, להבדיל מצוואות שנערכו בטרם תחולת הסעיף הנ"ל, עליהם חלים כללים משפטיים שונים.

מהי צוואה הדדית

צוואה הדדית נערכת בין בני זוג נשואים או ידועים בציבור. מרבית הצוואות ההדדיות נערכות כך שבן הזוג הוא הזוכה בשלב הראשון, ולאחר פטירתו, זוכים ילדיהם מכוח מנגנון שמכונה בחוק "יורש אחר יורש", אם כי ניתן לקבוע כזוכה כל גורם צד ג'. צוואה הדדית יכולה להיעשות במסמך אחד ואז תיחשב גם לצוואה משותפת, או בשני מסמכים שנערכו באותה עת.

בעת עריכת הצוואה ההדדית בני הזוג קובעים במשותף הוראות זהות בנוגע לחלוקת הירושה, אשר יחולו על שניהם באופן הדדי לאחר פטירת כל אחד מהם, וזאת מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג השני. הצוואה הדדית היא מסמך ייחודי המשלב בין דיני הירושה לדיני החוזים. הסתמכות כל אחד מבני הזוג על צוואת האחר היא מעין חוזה שמייצר כבילה של רצון האחד ברצונו של האחר.

צוואה הדדית מבטיחה לכל אחד מבני הזוג שקט נפשי. היא מאפשרת לבן הזוג שנותר בחיים להמשיך את חייו, תוך סיפוק מלוא צרכיו. כמו כן, צוואה הדדית מונעת מאבקי ירושה פוטנציאליים, שעלולים להתרחש בירושה על פי דין בין בן הזוג הנוטל מחצית מהעיזבון, לבין ילדי המוריש או צאצאיהם החולקים במחצית השנייה של העיזבון, שנגרמים לעתים קרובות בשל אינטרסים מנוגדים של הצדדים או בינם לבין עצמם.

עם זאת על ידי שימוש במנגנון "יורש אחר יורש", מבטיחה הצוואה ההדדית גם את זכויות הילדים לאחר פטירת בן הזוג הנותר אשר ירש את עיזבון הנפטר, ובכך נמנעת האפשרות של זליגת נכסי העיזבון לצד שלישי מפרק ב' לדוגמה.

בנסיבות החיים הדינאמיות עלול להיווצר מצב שבו בן הזוג הנותר בחיים מוצא עצמו במציאות ששינוי צוואתו הינו כורח לנוכח שינוי נסיבות אשר בני הזוג לא חזו אותן כאשר בחרו לערוך את צוואתם ההדדית

היתרון שעלול להתברר כחיסרון

בעריכת צוואה הדדית מסתמך כל אחד מבני הזוג על עקרון ההדדיות, על פיו צוואתו של בן הזוג האחר לא תשונה גם לאחר פטירתו של אחד מבני הזוג. בני הזוג כבולים במה שנכתב בצוואה ההדדית ואין באפשרותם  לערוך צוואה מאוחרת שתשנה ואולי אפילו תנשל חלק מהיורשים שהוסכמו על ידי בני הזוג בהיות שניהם בחיים.

בנסיבות החיים הדינאמיות, עלול להיווצר מצב שבו בן הזוג הנותר בחיים מוצא עצמו במציאות ששינוי צוואתו הינו כורח לנוכח שינוי נסיבות אשר בני הזוג לא חזו אותן כאשר בחרו לערוך את צוואתם ההדדית. במצב זה, היתרון עלול להתברר כחיסרון.

ניתן להכליל בצוואה הוראות המאפשרות לבן הזוג לשנות את הצוואה באופן השונה מזה הקבוע בחוק, כגון התייחסות להודעת ביטול כאשר אמנם שני בני הזוג בחיים, אך אחד מהם אינו כשיר קוגניטיבית

שינוי או ביטול צוואה הדדית

סעיף 8א (ב) קובע כיצד ניתן לבטל צוואה הדדית:

כאשר שני בני הזוג בחיים - ביטול צוואה הדדית אפשרי על ידי מתן הודעת ביטול בכתב לבן הזוג האחר. הודעת הביטול מבטלת את שתי הצוואות.

לאחר מות אחד מבני הזוג - בן הזוג הנותר בחיים הרוצה לשנות את הצוואה ההדדית חייב להסתלק מכל חלקו בעיזבון ולא להיות יורש של בן הזוג שנפטר. בהתאם לזאת, החוק מבחין בין שתי נקודות זמן: בטרם חולק העיזבון, יצטרך בן הזוג הנותר היורש להסתלק מחלקו בעיזבון כדי לבטל את הצוואה ההדדית. לאחר לחלוקת העיזבון בפועל, יצטרך בן הזוג הנותר היורש להשיב לעיזבון את כל מה שירש מבן הזוג המנוח. החוק קובע שהשבה תהיה בפועל ובאין אפשרות סבירה לכך, השבה בשווי.

בעת עריכת צוואה הדדית נערך תכנון של הליכי הורשה עתידיים של בני הזוג. מתוך ראיית צרכיהם המשותפים והנפרדים ומחשבה עתידית על נסיבות אשר יאפשרו להם תמרון טוב יותר בנסיבות החיים המשתנות, יכולים בני הזוג להכליל בצוואה הוראות המאפשרות לבן הזוג לשנות את הצוואה באופן השונה מזה הקבוע בחוק, כגון התייחסות למתן הודעת ביטול כאשר אמנם שני בני הזוג בחיים, אך אחד מהם אינו כשיר קוגניטיבית, אינו מבין בטיבה של צוואה ולא יכול לערוך צוואה חילופית.

מכוח הצוואה ההדדית זוכה בן הזוג הנותר בחיים בכל נכסי העיזבון של בן הזוג שנפטר למשך כל יתרת חייו, ובכך עתידו מובטח והוא אינו תלוי ביורשים האחרים של בני הזוג

מנגנוני הגנה למניעת עקיפת הוראות הצוואה ההדדית

מחד, עריכת צוואה הדדית בין בני זוג מעניקה שקט נפשי לבן הזוג שנותר בחיים.  מכוח הצוואה ההדדית זוכה בן הזוג הנותר בחיים בכל נכסי העיזבון של בן הזוג שנפטר למשך כל יתרת חייו, ובכך עתידו מובטח והוא אינו תלוי ביורשים האחרים של בני הזוג, שלעתים קרובות רצונם לא בהכרח תואם את צרכיו.

מאידך, בהיעדר הגבלות מתאימות, קיימת אפשרות שהאלמן היורש יבצע בתקופת הביניים, שעשויה להיות ארוכה למדי, פעולות ברכוש שירש כגון מכירה או הענקה במתנה. פעולות כאלו יגרעו מנכסי העיזבון שירש ועלולות לרוקן אותו כליל, ובכך הוראות הצוואה של הבן הזוג שנפטר יאבדו את תוכנן.

מנסיוני הרב אני יכולה לומר שכאשר בני זוג בוחרים לערוך צוואה הדדית, חשוב להם מאוד להגן על השלב השני שבו יעבור הרכוש לילדיהם, ולכן חשוב להכניס מנגנונים מתאימים שיבטיחו זאת, על מנת שלא ניתן יהיה לסכל את רצונם ולהבטיח העברת חלק הארי של העיזבון ליורש השני בשרשרת.

דוגמאות למנגנוני הגנה: הגבלה לשימוש והנאה מפירות בלבד, מניעת הענקת מתנות, עקרון התחלוף - שימוש בכספים ממכירת נכס רק לצורך רכישת נכס חדש; רישום הערת אזהרה על הנכסים המשותפים, נכסים פיננסים ואחרים, כך שתידרש הסכמת היורש השני בשרשרת על מנת לממש אותם ועוד.

עריכת צוואה הדדית דורשת מומחיות ומיומנות. זהו תהליך המתקיים במספר פגישות במטרה לקבל החלטות שמשקפות הן את רצונותיהם הנפרדים של בני הזוג והן את וצורכיהם ורצונותיהם המשותפים 

למי מתאימה צוואה הדדית?

הצוואה ההדדית היא מנגנון מוצלח שעשוי להתאים למרבית הזוגות, וזאת בתנאי שעושים אותה נכון. עריכת צוואה הדדית דורשת מומחיות, מיומנות והכרת המטריה על בוריה. זהו תהליך המתקיים במספר פגישות במטרה לקבל החלטות שמשקפות שילוב הן של רצונותיהם וצורכיהם הנפרדים והן של רצונותיהם וצורכיהם המשותפים של בני הזוג. הכל נעשה מתוך מחשבה עתידית על נסיבות כאלו ואחרות, שיאפשרו יכולת תמרון בהתאם לשיקול דעת במועד הרלוונטי, לאור נסיבות החיים המשתנות. החלטות אלו יעוגנו לכדי מסמך צוואה הדדית התפורה למידותיהם, למשפחתם ולרכושם.

בשלבי התהליך אני מתווכת בשפה פשוטה וברורה לבני הזוג מידע משפטי חשוב, מציפה שאלות ואתגרים הצופים פני עתיד ונבחנות חלופות אפשריות לתכנון הכלכלי של המוות. בהתאם לצרכים, נבחנים מנגנוני הגנה שונים ובהתאם לזהות היורשים, נבחן הצורך בהקמת נאמנויות להבטחת זכויות יורשים או להגנה מפני נושים של יורשים, הוראות בדבר פעולות בנכסי העיזבון במטרה להגן עליהם באופן שלא ימנע סיפוק צרכיו של בן הזוג הנותר כיורש הראשון ועוד.

כמו כן, נבחנת האפשרות למתן הוראות  בדבר האפשרות לביטול או שינוי הצוואה ההדדית לאחר פטירת אחד מבני הזוג, במטרה לאפשר ביטול או שינוי על ידי בן הזוג הנותר בחיים עקב שינוי בנסיבות החיים, ומבלי שייווצר מצב לפיו  עקב ביטול הצוואה ההדדית על ידי בן הזוג הנותר, תתבטל צוואת בן הזוג שנפטר.

לאחר הפגישה הראשונה בני הזוג חושבים היטב מה הם רוצים לעשות, דנים באפשרויות השונות ו"מתבשלים" עם ההחלטות. בפגישה השנייה, בוחנים את ההחלטות שקיבלו בני הזוג, מדייקים אותן ומחליטים על המתווה של חלוקת הרכוש והתנהלותו.

לסיכום, יש לתת את הדעת היטב טרם עריכת צוואה הדדית ולהבין את היתרונות למול החסרונות שבצוואה שכזו. צוואה הדדית היא נושא מורכב ומסועף, שראוי שתיערך על ידי עורך דין מקצועי המתמחה בעריכת צוואות ובשימוש בכלים הנרחבים שעוגנו בחוק הירושה. צוואה הדדית פרי תהליך שתיארתי לעיל היא כחליפה התפורה על פי מידה, שתבטיח קיום רצונו של כל אחד מבני הזוג לאחר פטירת מי מהם, תקנה לכם שקט וביטחון ותמנע סכסוכי ירושה עתידיים.

לקריאה נוספת מאת עו"ד מינטוס: חשיבות עריכת צוואה>>

משרד עורכי דין רונית מינטוס, עו"ד ומגשרת, מתמחה בדיני משפחה ובעריכת צוואות 

ליצירת קשר עם עו"ד נוטריון ומגשרת מינטוס רונית
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
צוואה הדדית עריכת צוואה דיני ירושה
עו"ד ומגשרת רונית מינטוס

קבע פגישה עם
עו"ד ומגשרת רונית מינטוס

רונית מינטוס הינה עורכת דין, נוטריון ומגשרת בהוד השרון מזה 25 שנה. משרד בוטיק המלווה משפחות בתחנות החיים: עסקאות נדל"ן...

לפרופיל המלא