Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

זכאות לדמי אבטלה: התקנון המלא ותהליך ההגשה

כיצד תדעו אם אתם זכאים לדמי אבטלה? מה החוק קובע במקרה של התפטרות? האם מי שיצאו לחל״ת זכאים לדמי אבטלה? הכל על זכאות לדמי אבטלה במדריך אחד

מאת: רני זהר
14.09.22
תאריך עדכון: 12.12.23
7 דק'
זכאות לדמי אבטלה: התקנון המלא ותהליך ההגשה

עיקרי הכתבה:

 • החוק קובע כי זכאי לדמי אבטלה הוא אדם שגילו בין 20 ל-67 שנה שהפסיק לעבוד עקב פיטורים, התפטרות, חל״ת שלא מרצונו, השלים תקופת אכשרה ומתייצב בלשכת שירות התעסוקה.
 • מספר הימים המירבי שאפשר לקבל עבורם דמי האבטלה נקבע על פי גיל המובטל ומספר התלויים בו – בן/ בת זוג וילדים.
 • תשלום דמי אבטלה מותנה בהתייצבות בלשכת התעסוקה על פי מועדים שייקבעו למובטל. שירות התעסוקה מעביר לביטוח לאומי דיווח על מספר ימי ההתייצבות בחודש והביטוח הלאומי משלם את דמי האבטחה בהתאם לדיווח.
  ______________________________________________

החוק בישראל קובע כי כל שגילו בין 20 ל-67 שנה שהפסיק לעבוד עקב פיטורים, התפטרות, חל״ת שלא מרצונו, השלים תקופת אכשרה ומתייצב בלשכת שירות התעסוקה, זכאי לדמי אבטלה.

מה הם הקריטריונים לזכאות לדמי אבטלה?

זכאי לדמי אבטלה יענה על כל התנאים הבאים:

 1. אדם שהפסיק לעבוד
 • שכיר שהתפטר או שפוטר.
 • שכיר שיצא לחל״ת שלא מרצונו למשך 30 ימים לפחות.
 • שכיר ששכרו נמוך מדמי אבטלה המגיעים לו.
 • במקרים מסוימים גם עובדים עצמאים ממספר קבוצות שצו הביטוח הלאומי חל עליהם.
 1. תושב ישראל או תושב ארעי
 2. אדם שגילו בין 20 ל-67 שנה - החוק מחריג מקרים מסוימים, ראו בהמשך.
 3. השלים תקופת אכשרה - תקופת אכשרה היא תקופה שבה שכיר עובד הוא מבוטח בביטוח אבטלה ומשולמים עבורו דמי ביטוח לאומי. שכירים נדרשים להשלים תקופה של 12 חודשים (לא בהכרח רציפים ולא בהכרח אצל אותו מעסיק) לפחות שבהם שולמו דמי ביטוח אבטלה, מתוך 18 חודשים שקדמו לרישום בלשכת התעסוקה לשם קבלת דמי אבטלה.
 4. מתייצב כדורש עבודה בלשכת שירות התעסוקה - דמי האבטלה משולמים כקצבה יומית שמותנית בהתייצבות בלשכת שירות התעסוקה בימים ובשעות שנקבעו למובטל. שירות התעסוקה נועד לסייע למובטל במציאת עבודה מתאימה.

 אם המובטל לא יתייצב בשירות התעסוקה ביום שנקבע לו, לא ישולמו לו דמי אבטלה עבור הימים שעברו מההתייצבות הקודמת ועד לבאה

איך משולמים דמי אבטלה?

לשכת התעסוקה מעבירה לביטוח לאומי דיווח על מספר ימי ההתייצבות בחודש והביטוח הלאומי משלם את דמי האבטלה בהתאם לדיווח. אם המובטל לא יתייצב בשירות התעסוקה ביום שנקבע לו, לא ישולמו לו דמי אבטלה עבור הימים שעברו מההתייצבות הקודמת ועד לבאה.

במקרה של סירוב להצעה של שירות התעסוקה לעבוד מתאימה, כולל הכשרה, השתלמות או הסבה מקצועית, לא ישולמו למובטל המסרב דמי אבטלה עבור 90 ימים מיום הסירוב. על כל סירוב יופחתו 30 ימים ממספר ימי האבטלה להם המובטל זכאי.

מי לא זכאי לדמי אבטלה?

 • עובד עצמאי.
 • בעל שליטה בחברת מעטים.
 • חבר קיבוץ או חבר מושב שיתופי, אלא אם כן הם עובדים כשכירים מחוץ למשק או שהם מועסקים כשכירים בקיבוץ.
 • מבוטחים שמקבלים את אחד מהתשלומים הבאים על אותה תקופה: דמי פגיעה לנפגע עבודה, גמלה לשמירת הריון, דמי לידה, תשלום עבור שירות מילואים, תשלום עבור הודעה מוקדמת לפיטורים, תשלום דמי חופשה; מי שזכאי לקצבת זיקנה עבור אותה תקופה יקבל את הקצבה הגבוהה מביניהן.

זכאות לדמי אבטלה לפי גיל

תנאי הזכאות לדמי אבטלה קובעים כי מי שזכאי לדמי אבטלה יהיה אדם שגילו בין 20 ל-67 שנה. אולם, אלה המקרים מסוימים ניתן לקבל דמי אבטלה לפני גיל 20:

 • חייל ששוחרר משירות סדיר.
 • מי שסיים שירות לאומי של 24 חודשים.
 • בת שירות שהפסיקה שירות לאומי עקב נישואין, בתנאי שהשלימה שישה חודשי שירות ונישאה כ-30 ימים מהרגע שהפסיקה את השירות.
 • מי שצה״ל פטר אותו משירות סדיר עקב מצב בריאותי, משפחה, חינוך, התיישבות בטחונית או צורכי המשק הלאומי.
 • מי שהוא מפרנס יחיד של הוריו, אחיו או בן זוגו.
 • מי שיש לו ילד ועיקר פרנסת הילד עליו.
 • נער/ה בגיל 15-18 שנה שאינם מבוטחים בביטוח אבטלה בגלל גילם, שמשתתפים בפרנסת הוריו בשיעור של 20% או יותר, או שהם ללא הורים.

מובטל בגילאים 28-35 עם שלושה תלויים ויותר יקבל 175 ימי אבטלה, וכן הלאה. ניתן לבדוק את מספר ימי הזכאות המשוער במחשבון של אתר הביטוח הלאומי

כמה זמן אפשר לקבל דמי אבטלה?

מספר הימים המירבי שמובטל יכול לקבל עבורם דמי אבטלה נקבע בהתאם לגילו ולמספר התלויים בו – בן או בת זוג תלויים וילד. כך למשל, מובטל עד גיל 25 עם עד שני תלויים יוכל לקבל 50 ימי אבטלה. מובטל בגילאים 28-35 עם שלושה תלויים ויותר יקבל 175 ימי אבטלה, וכן הלאה. ניתן לבדוק את מספר ימי הזכאות המשוער במחשבון של אתר הביטוח הלאומי.

לאחר שנקבעים מספר הימים לניצול, ניתן לנצל אותם במהלך 12 החודשים מ-1 לחודש שבו ההתייצבות הראשונה בשירות התעסוקה. דמי האבטלה ישולמו, כאמור, בהתאם להתייצבות בשירות התעסוקה.

זכאות לדמי אבטלה למתפטר

מי שהפסיק לעבוד מרצונו יוכל להתחיל לקבל דמי אבטלה רק לאחר שחלפו כ-90 יום מיום הפסקת העבודה. אולם, מי שהפסיק לעבוד מרצונו מסיבה מוצדקת יוכל להתחיל לקבל דמי אבטלה מהיום הראשון להתייצבותו בשירות התעסוקה. יש לצרף לתביעת האבטלה מסמכים שמציינים את הסיבה להתפטרות:

 • מי שחווה הרעה בתנאי העבודה, או שנוצרו נסיבות במקום העבודה שלא אפשרו לו להמשיך לעבוד.
 • התפטרות בגלל מצב בריאותי של המתפטר או בן משפחתו – בן או בת זוג, הורה, ילד, נכד, אח או אחות.
 • שינוי מקום מגורים או שינוי מקום העבודה, אם המרחק ביניהם עולה על 60 ק״מ. המרחק שמקנה זכאות עבור אם לילד שלא מלאו לו שבע שנים יהיה כ-40 ק״מ.
 • התפטרות עקב הטרדה מינית במקום העבודה.

זכאות לדמי אבטלה למפוטר

מי שמעסיקו פיטר אותו יוכל להיות זכאי לדמי אבטלה מהיום הראשון להתייצבות בשירות התעסוקה. ניתן להירשם און-ליין באתר שירות התעסוקה ולעקוב אחרי ההנחיות בנוגע להתייצבות בלשכת התעסוקה. בכל מקרה יש להתייצב בלשכה הקרובה למקום המגורים בתוך 14 יום מהרישום באתר כדי שהזכאות לדמי אבטלה לא תיפגע.

זכאות לדמי אבטלה לסטודנטים

אין יחס מיוחד או ספציפי לסטודנטים והם מקבלים יחס ככל כל מובטל אחר שעומד בתנאי הזכאות.

מי שהתפטרה לאחר לידה בלי סיבה מוצדקת תוכל לקבל דמי אבטלה רק לאחר 90 ימים מיום ההתפטרות

זכאות לדמי אבטלה לאחר לידה

 • חופשה ללא תשלום לאחר לידה – לאחר שמסתיימת תקופת תשלום דמי לידה, חוק עבודת נשים מתיר היעדרות מהעבודה כחופשה ללא תשלום לתקופה של עד רבע ממספר חודשי העבודה אצל המעסיק לפני הלידה.
 • מי שפוטרה לאחר לידה יכולה להיות זכאית לדמי אבטלה החל ממועד הפיטורים או סיום תקופת תשלום דמי הלידה – המאוחר מביניהם. יש לשים לב כי למעסיק אסור לפטר עובדת בחופשת לידה וכן גם במשך 60 יום לאחר חופשת הלידה.
 • מי שהתפטרה לאחר לידה בלי סיבה מוצדקת תוכל לקבל דמי אבטלה רק לאחר 90 ימים מיום ההתפטרות. על פי חוק הביטוח הלאומי, לידה אינה נחשבת לסיבה מוצדקת לעזיבת עבודה.

סיבות מוצדקות להתפטרות לאחר לידה

 • שעות עבודה ארוכות, עבודה מפוצלת או עבודה במשמרות.
 • מרחק ממקום עבודה שעולה על 40 ק״מ, או שלא קיימת תחבורה ציבורית סדירה למקום העבודה.
 • מעסיק אינו מסוגל להעסיק את האם הטרייה במשרת אם.
 • מעסיק שמבצע הרעה בתנאי העבודה בהשוואה לתנאים שבהם עבדה האם הטרייה לפני תקופת הלידה.
 • מצב בריאותי של האם הטרייה או של בן משפחה – הורה, בן/ בת זוג, ילד, נכד, אח או אחות.

זכאות לדמי אבטלה לאחר חל״ת

מי שנמצא בחופשה ללא תשלום לא מרצונו וללא סיבה מוצדקת יוכל להיות זכאי לתשלום דמי אבטלה רק לאחר 90 ימים מיום יציאתו לחופשה ללא תשלום. חזרה לעבודה, גם לימי ספורים, תוביל לכך שלא ישולמו דמי אבטלה עבור חודש זה.

אילו חוקים קובעים את זכויות דמי אבטלה?

החוקים הקובעים את הזכויות הנוגעות לדמי אבטלה הם חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 וכן תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה), תשל"ג-1972.

שאלות ותשובות על זכאות לדמי אבטלה

כמה ימי זכאות לדמי אבטלה? ימי הזכאות לדמי אבטלה משתנים בהתאם לגיל המובטל ומספר התלויים בו – בן/בת זוג וילדים.

תוך כמה זמן מקבלים דמי אבטלה? התשלום על חודש האבטלה הראשון מתבצע במועד לא קבוע והוא תלוי בתאריך שבו הוגשה תביעת האבטלה וכן בזמן הטיפול בסניף. התשלום החל מחודש האבטלה השני והלאה יהיה בסמוך ל-17 בחודש שלאחר התשלום הראשון. 

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים