Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

תביעת חבר קיבוץ על אובדן הכנסה - כיצד?

לא כל שיבוץ לא מתאים בעיני חבר הקיבוץ הוא שיבוץ מפלה המזכה בפיצויים, אך לעיתים יש מקום לפנות בכתב לקיבוץ לבירור משותף ואף בלית ברירה, לתבוע

מאת: עו"ד מרדכי שחם ומערכת משפטי | עו"ד ונוטריון מרדכי שחם
27.11.12
תאריך עדכון: 22.10.15
3 דק'
תביעת חבר קיבוץ על אובדן הכנסה - כיצד?

נשאלת השאלה, האם האם חבר קיבוץ יכול להגיש תביעה נגד הקיבוץ בגין אובדן הכנסה, שכן תוך כדי הפרטה הוא שובץ לתפקיד פחות חשוב , אשר השכר בצידו נמוך יותר? כך גם לגבי פנסיה עתידית וכד', וזאת לאחר 20 שנות ותק בקיבוץ.

רוצים לשאול שאלה? היכנסו לפורום אגודות שיתופיות

ניתן לומר, כי כל תביעה מצריכה בסיס משפטי מתאים, העשוי לזכות את התובע בסעד משפטי כצו עשה או צו מניעה, וכן תשלום כספי - בין כתוספת ובין כתחליף. במקרה המצער, המתואר בשאלה, יש מקום לתביעה רק אם ניתן להראות, כי השיבוץ לתפקיד עולה בבירור לדרגת רשלנות (במובנה המשפטי) או אפלייה פסולה (בין אפלייה שבגדר עוול מקפח כלפי הפונה, ובין כתוצאת העדפה חסרת צידוק לטובת אחר).

בסיס משפטי וראיות
בבחינה כוללת של חלוקת התפקידים בקיבוץ המדובר - ככל שיימצאו מקרים "בעייתיים", כך יתחזקו הבסיס והראייה לתביעה; מאידך, גם שיבוץ פוגע עשוי להימצא כסביר, על רקע ה"מצאי" של כלל האפשרויות והצרכים, כאשר אינטרס הפרט נאלץ לסגת מפני האינטרס הכללי, לפחות כשלב מעבר זמני.

בכך גם פתח לפתרון אפשרי: שום שינוי בקיבוץ איננו אמור להיות "לנצח", במיוחד עקב ההשלכות המשמעותיות - האישיות והכספיות - של שיבוץ לתפקיד; מהלך של שיבוץ בקיבוץ איננו כהצבת כלי שחמט על לוח משחק - כאן מתבקשת (ואף מתחייבת, ככל הניתן) גישה אנושית, המשלבת חשיבה והתחשבות גם יחד.

 יתכן, אפוא, שיש מקום לתבוע, לחלופין, ביצוע עתידי של סבב תפקידים, לפחות לגבי חלק מהם, על-פי בחינה מחודשת מדי תקופה שתיקבע לצורך זה. השיבוץ הראשון ייחשב אזי כשיבוץ ראשוני-ניסיוני, לתקופת-ביניים.

בוררות - המסגרת המתאימה לבירור התביעה
יש להניח, כי לפי התקנון החל על הקיבוץ - תביעה כגון זו אמורה להתברר במסגרת בוררות. בכל מקרה, יש להקדים לתביעה פנייה נאותה בכתב אל הקיבוץ - לבירור משותף ולחיפוש פתרון. גם אם הזמן החולף מקטין, לכאורה, סיכוי לשינוי - אין למהר בצעדים לא שקולים, העלולים אף לגרום להכבדה נוספת.
שיפור מערכות הבירור וההכוונה

וגם זאת ניתן להוסיף, לכל הרבים אשר נקלעו למצב דומה:
א) שינוי מבוקש של שיבוץ קיים נוגע לפחות לחבר נוסף אחד, העלול להיפגע, וכידוע - "אין לתקן עוול בעוול (לאחר) ".

ב) מקרה כמדובר הוא מעניינם של רבים וטובים בקיבוצים, אך צרת רבים זו איננה "חצי נחמה", אלא דווקא יסוד וזרז להקמה ולשיפור של מערכות בירור-הכוונה והתאמה במסגרת התנועתית הרחבה!

ג)בעידן התקשורת האינטרנטי ניתן לאתר ולקשר רבים שנפגעו, וליצור "קבוצת עניין" רחבה, אשר תניע בנושא פעילות בינקיבוצית, בעזרת התנועה הקיבוצית או אף במסגרתה.

ד) התנועה וציבור חבריה נמצאים בתקופה קשה ממושכת, במיוחד בנושאי הדאגה ליחיד ולמשפחתו.
אנשים איכותיים, אשר דאגתם אינה רק לצד הכספי של התפקיד, אלא גם למשמעות שבו, כבמקרה זה - בכוחם לתרום למסגרת הכללית, ובכך יועילו גם לעצמם.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים