נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

הקמת עמותה - מדריך לרישום והקמה

מהי עמותה? מהם מוסדותיה ומהן מטרותיה? כיצד רושמים עמותה ? מהו "אישור ניהול תקין"? במדריך זה נציג את עיקרי הדברים החשובים שיש לדעת על הקמת והפעלת עמותה בישראל

מאת: עו"ד דב קיבלוביץ | | 4
הקמת עמותה - מדריך לרישום והקמה

בלבכם רצון ובפיכם רעיון לפעול לטובת ציבור מסוים או בלתי מסוים של אנשים והתחייבתם לעשות למימושו. התייעצתם, בחנתם וקבעתם לעצמכם מטרות, יעדים ודרכים למימושם. עתה הנכם בשלב הכנת והקמת התשתיות והאמצעים שיסייעו בידיכם לממש אותם מטרות ויעדים.  שלב הביצוע החל. יתכן אף שאתם כבר פעילים כארגון מתנדבים קיים והחלטתם למצוא משאבים לקדם ולשדרג את הפעילות. 

שקלתם, לאחר שקיבלתם ייעוץ משפטי, את האפשרויות והמבנים המשפטיים העומדים לרשותכם ( עמותה, חברה לתועלת הציבור, אגודה שיתופית (לרווחת ציבור מסוים מצומצם של חברים) או "הקדש ציבורי" (הקדשת נכסים לטובת ציבור נהנים מסוימים למטרה ציבורית אחרת באמצעות מסמך  ומינוי נאמן ) והחלטתם להקים דווקא עמותה. 

מהי עמותה?

עמותה הינה "תאגיד" (מבנה משפטי רשום שהדין מכיר בו)  המורכב מקבוצה של בני-אדם (" חברים" - 2 "בגירים" ויותר) אשר חברו יחד למען הגדלת התועלת המשותפת להם או לאחרים יחד למטרות חוקיות מסוימות, בד"כ ציבוריות באופיין שלא למטרות רווח ( העיקרית - אינה לעשיית רווחים אך ניתן שיהיו לה גם מטרות משניות של עשיית רווחים לשם קיומה ולמימוש מטרותיה העיקריות). החברות של כל חבר היא אישית, אינה בעלת ערך כלכלי הניתן לבעלות ואינה ניתנת להעברה או להורשה. עמותה המעוניינת לקבל אישור של "מוסד ציבורי" מרשות המיסים ( המאפשר להקנות "זיכוי" ממס לתורמים) חייבת כיום בהרכב מינימלי של חמישה חברים.   

עמותה המעוניינת לקבל אישור של "מוסד ציבורי" מרשות המיסים (המאפשר להקנות "זיכוי" ממס לתורמים) חייבת כיום בהרכב מינימלי של חמישה חברים

מוסדות העמותה

כל עמותה רשומה חייבת שיהיו לה 3 מוסדות פעילים: אסיפה כללית, ועד מנהל וועדת ביקורת.

אסיפה כללית - הינה המוסד הבסיסי ו"העליון" בהיררכיית גופי העמותה. הוא כולל את כל חבריה ( המייסדים ומי שהצטרף לאחר מכן) ומוסמך לשנות את תקנונה ואף את מטרותיה, להכריז על פירוקה, למנות את מוסדותיה האחרים ואף להנחות אותם בהחלטותיו. יש לכנסו בשגרה לפחות פעם בשנה לדיון בממצאי ועדת הביקורת ובדו"חותיה הכספיים והמילוליים. 

ועד מנהל - זהו גוף הנבחר ע"י האסיפה הכללית. בידיו כל סמכות שלא ניתנה לגוף אחר בעמותה, ולמעשה הוא אחראי לניהול העמותה, קביעת מדיניות ויעדים, תכניות עבודה ותקציב לתפקוד ופעילות העמותה למימוש מטרותיה וביצוע החלטות האסיפה הכללית שלה.  בוועד צריכים לכהן לפחות שני חברים שנבחרו מקרב חבריה.

ועדת ביקורת - תפקידיה העיקריים של ועדת הביקורת הם לבדוק, כי העמותה ומוסדותיה מתנהלים באופן תקין, האם יעדי העמותה מושגים ביעילות ובחיסכון. כמו כן על הועדה לבדוק שהחלטות הוועד והאספה הכללית מבוצעות כהלכתן, את והתנהלותה הכספית והכללית. על הועדה להציג בפני ועד העמותה והאסיפה הכללית את ממצאיה, וכן אפשרויות ודרכים לתיקון הליקויים שמצאה.

לקריאה בהרחבה על ביקורת פנימית וחיצונית בעמותות

הרכב הועדה; חוק העמותות מחייב מינוי חברי וועדת הביקורת מקרב חברי העמותה. הרכבה המינימלי הוא שני חברים (אם מעוניינים ב"אישור ניהול תקין" מרשם העמותות - לצורך קבלת תמיכות מהמדינה ורשויותיה).  

בעמותה ניתן למנות "גוף מבקר" במקום ועדת ביקורת; בעל מקצוע בתחום הביקורת; רואה חשבון או בעל מקצוע וניסיון קרוב אחר (יועץ מס, עו"ד או מבקר פנים שאושר על ידי הרשם). "גוף מבקר" זה זכאי לקבל את שכרו מהעמותה לפי המקובל לבעלי מקצוע שכמותו.

עמותה מתחילה את "חייה" וכשירה מכח החוק לזכויות וחובות (כולל פעילות כספית) מהיום בו נרשמה פורמלית ע"י הרשם המעניק לה תעודה המעידה על כך. 

איך רושמים עמותה?

עמותה נרשמת באמצעות הגשת טופס בקשה להקמת עמותה חתום ע"י מייסדיה. יש למלא בו את הפרטים הבאים: שמות ופרטי מייסדי העמותה, השם המוצע לעמותה (עם 3 חלופות אפשריות), כתובת מלאה, מטרותיה וכמו-כן האם הייתה רשומה בעבר כאגודה עותמאנית. יש לצרף תצהיר של המייסדים בדבר נכונותם לייסד את העמותה ולכהן בה כחברי ועד. כמו-כן יש לציין אם כוונת המייסדים לאמץ את "התקנון המצוי " (המוכן, אשר מצוי בתוספת לחוק העמותות). אם לא כן - יש לצרף העתק התקנון המוצע לאישור או מסמך המפרט את השינויים בתקנון המצוי . 

בנוסף, יש לשלם אגרת רישום ולצרף לבקשה גם את האישור בדבר תשלום האגרה.
לאחר ההגשה מתבצע תהליך בדיקה ע"י משרד לבדיקה בשני אפיונים; א)"טכני"; הכולל את נכונות הפרטים שמולאו וכמו כן אם הטפסים מולאו כראוי. ב) אפיון "מהותי" ; האם שם העמותה אינו מטעה או פוגעני או שמטרות העמותה נוגדות את החוק. אם יימצא פגם טכני או מהותי, יוחזר החומר עם הערות ודרישות לתיקונים.

"אישור ניהול תקין" 

זהו אישור שנתי על "התנהלות תקינה" של העמותה. האישור ניתן ע"י הרשם בתנאי שהעמותה המציאה מסמכים ואישורים מסויימים שנדרשו מכח החוק לעמידה בתנאי דרישות הדיווח שבו ובתנאי שאין חשדות מבוססים בדבר הפרות חוק או הוראות התקנון שלו או חריגה ממטרותיו ע"י העמותה. 
האישור נדרש מעמותות בדרך כלל ע"י משרדי ממשלה, רשויות ציבוריות וגופים ממלכתיים, לשם קבלת תקצוב, תמיכות וכו' ומהווה בד"כ גם תנאי סף לרכישת שירותים על ידי המדינה מאותו גוף, בין שבמכרז ובין שלא במכרז. 

אישור זה ניתן בד"כ רק לאחר חלוף כשנתיים ממועד הקמת העמותה. לכן עד אז ניתן לבקש "אישור על הגשת מסמכים" המעיד כי העמותה שטרם מלאו לה שנתיים של פעילות רציפה, הגישה לרשם את כל המסמכים והדיווחים שהתבקשו/ נדרשו ממנו כתחליף, בשלב ראשון, לאישור "ניהול תקין" הנדרש בבקשות תמיכה והקצבות מדינה. 

ליצירת קשר עם עו"ד דב קיבלוביץ
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
רישום עמותה אסיפה כללית חוק העמותות
עו"ד דב קיבלוביץ

קבע פגישה עם
עו"ד דב קיבלוביץ

עו"ד דב קיבלוביץ הינו בעל וותק וניסיון במשפט האזרחי מסחרי החל משנת 1991. בעל תואר אקדמי, הכשרה וניסיון במנהל עסקים...

לפרופיל המלא