zap group mishpati logo

מדריך להבנת הסכם עבודה - מה יש לדעת לפני החתימה?!

אתם עומדים לחתום על הסכם עבודה? עצרו רגע, וקראו את המדריך הבא. טיפים והבהרות, אשר יסייעו לכם להימנע מלהגיע לבית הדין לעבודה בעתיד

03.07.14
תאריך עדכון: 30.03.24
17 דק'
מדריך להבנת הסכם עבודה - מה יש לדעת לפני החתימה?!

הקדמה

חוזה/הסכם עבודה חייב להיות מותאם לתפקידכם. זוהי בעצם חליפה שתופרים בהזמנה אישית בהתאם למידות שלכם.

חוזה עבודה - דאגו שהכל יהיה כתוב

בחוזה זה יש להכניס את כל מה שסוכם בינכם לבין המעסיק עד כה בעל פה. אל תסתמכו על מילים כמו:

" זה חוזה סטנדרטי" או " אל תדאג מה שהבטחתי תקבל" וכד'. כל מה שסוכם אמור להיות כתוב בחוזה!

מי שנתקל כבר בחוזה וודאי ראה את הסעיף שקובע כי:

"זהו הסכם סופי וכל מה שסוכם בין אם בכתב ובין אם בעל פה ובין אם במפורש ובין אם במשתמע,

בין אם עובר לחתימת ההסכם דנן ובין אם לאחר חתימתו- להיות בטל ומבוטל".

הסעיף הזה הוא ההוכחה לכך, שכל מה שהמעסיקים מסכמים אתכם ולא הכניסו לחוזה הכתוב – כאילו לא קיימים.

במידה שכבר חתמתם – אל דאגה! בתי הדין יכולים לבטל חוזים.

הבעיה היא, שבמידה שאין חוזה כתוב או סוכמו דברים בעל פה,

יהיה הרבה יותר מסובך להוכיח את הטענות שלכם והתהליך יהיה יותר ארוך ויקר.

קבלת עותק של החוזה - זכותכם

זאת בדיוק הסיבה מדוע עליכם להצטייד בחוזה עבודה ולשמור על העותק שקבלתם –

(זוהי זכותכם לקבל העתק) זאת ההוכחה שלכם. אסמכתא, ובתי הדין אוהבים הוכחות כתובות וברורות.

בחוזה כתוב, יוכל בית הדין להתרשם מאופי החברה, זאת אם רוב החוזה כתוב בלשון כגון:

" על העובד חלה החובה ..." , "העובד מתחייב ..." וכד', כאשר, למעשה, הכל חל על העובד ושום דבר לא על המעסיק,

בית הדין יוכל לראות בבירור, כי החברה חייבה את העובד בכל מיני חובות ו"גבתה" את עצמה.

בחוזה כתוב בית הדין יוכל לראות אם מדובר בחברה נצלנית או בחברה הפועלת על פי החוקים.

 

פסילת חוזה עבודה

במידה שבית הדין יתרשם שהחוזה הוא חד צדדי ולא כתובות בו הזכויות המגיעות לעובד ואף העובד נאלץ לחתום

על דברים שלא מובנים וכתובים בשפה משפטית ורוב הסיכויים שהעובד לא הבין על מה חתם,

הוא יוכל לפסול הסכם זה ולתת לעובד את כל הזכויות שהיו אמורות להגיע לו מלכתחילה.

 

כמו כן, בעת הדיון יוכל בית הדין להתרשם ולהכיר את העובד, ולראות אם מדובר באדם אינטליגנטי או באדם חסר ניסיון או שלא שולט בשפה העברית, וגם נהפוך הוא- אדם לא אמין ומניפולטיבי.

כתיבת החוזה עשויה למנוע הגעה לבית הדין. זהו הסכם ביניכם לבין המעסיק, המסכם ומבהיר את ציפיות של שני הצדדים והתחייבויות.

חוזה/הסכם צריך להיות כתוב בשפה ברורה ולא מסובכת כך שני הצדדים יבינו על מה הם חותמים.

במידה שנראה לכם, כי חלק מהסעיפים בחוזה לא כשרים או לא מובנים או לא מקובלים עליכם, תבקשו לקבל העתק הביתה כדי לעבור על החוזה.

אף פעם אל תחתמו על דברים שלא הבנתם. חשוב לציין, כי בתי הדין /בתי משפט לא אוהבים את זה -

חתימה היא הסכמה למה שנכתב ואם חתמתם סימן שהבנתם ואז חתמתם. יחד עם זאת, כפי שהוזכר לעיל, בתי הדין יודעים לזהות ניצול.

חוזים מסובכים יותר לתפקידים בכירים או בחברות הייטק, מומלץ לבדוק מול עורך דין שמתמחה בדיני עבודה.

להלן דוגמא לכתיבת הסכם עבודה:

הסכם עבודה - עובד שכיר

שנערך ונחתם ביום _________ בחודש ________ בשנת ____________ בעיר ______________

בין:

שם העובד

מס’ ת.ז.:

מרח’:

(להלן: "העובד/ת)

לבין:

שם החברה

ח.פ :

מרח:

(להלן: "החברה")

הבהרה:
מידע זה הינו מידע חשוב! ישנן חברות שבשוק מוכרות בשם מסויים אך שם החברה שלהם כפי שרשום ברשם החברות הוא שם אחר לגמרי לדוגמא: keds kids – שמה העסקי הוא לירם אקסקלוסיב 86 בע"מ.

למה המידע הזה חשוב לנו?

ובכן, המידע הזה יכול לשמש אותנו רבות, במה?

1.תביעות נגד החברה - אם אתם לפני החתימה ויש לכם אפשרות להיכנס לאינטרנט ולבדוק האם הוגשו כנגד החברה תביעות ע"י עובדים – כך תלמדו עם מי יש לכם עסק.
כתבו את המילה "נגד" או נ' ואת שמה של החברה וחפשו פסקי דין שיעלו במאגר.

2.רשם החברות - כדאי לבדוק ברשם החברות אם החברה הזו קיימת בכלל, האם היא פעילה והאם נמצאת בחובות או בפירוק. לבדיקה היכנסו לכאן: :https://s.mishpati.co.il://havarot.justice.gov.il/CompaniesList.aspx

3.כתובת לתביעות- בסופו של דבר זאת הכתובת המדוייקת שתשמש אתכם בעת הגשת כתב תביעה או מכתב התראה/ דרישה.

הצהרות:
הואיל והעובד הצהיר בפני החברה כי הינו בעל המיומנות, הכישורים, הניסיון והידע הדרושים לשמש כעובד בתפקיד ________________ במשרדי הנהלת החברה (להלן:"הסניף"),

והואיל והחברה הביעה את נכונותה להעסקת העובד בסניף בתפקיד זה בתנאים המפורטים להלן בהסכם העבודה דנן,

והואיל והעובד הביע את נכונותו ורצונו להעסקתו בסניף על ידי החברה בתפקיד של______________ .

והואיל והבסיס להתקשרות הצדדים בהסכם העבודה דנן נעוץ בהסכמה ההדדית והמפורשות כי בין החברה לבין העובדת ישררו יחסי עובד ומעביד.

והואיל והצדדים הביעו את נכונותם המלאה להסדיר מרצונם החופשי את תנאי העבודה ביניהם באמצעות חתימתו של הסכם העבודה דנן וכי דין כל הסכם אחר- בין אם בכתב ובין אם בעל פה ובין אם במפורש ובין אם במשתמע בין אם עובר לחתימת ההסכם דנן ובין אם לאחר חתימתו- להיות בטל ומבוטל מעיקרו וחסר כל בסיס

לנקיטת הליך משפטי כזה או אחר אלא אם כן החליטו הצדדים במפורש ובכתב כי הוראות ההסכם האחר יגברו על הוראות הסכם זה.

הסכם עבודה אישי מיוחד
מובהר בזה, כי הסכם זה הינו הסכם אישי ומיוחד המסדיר את היחסים בין החברה לבין העובד/ת וקובע באופן בלעדי את תנאי העסקתה של העובדת על ידי החברה. מוסכם על הצדדים, כי ההסכמים הכללים/קיבוצים/מיוחדים על נספחיהם והנוהלים הקשורים בהם לא יחולו על העובד.

הבהרה
זהו סעיף נפוץ שמעסיקים נוהגים לכתוב – אך כפי שהוסבר בהקדמה במידה שזכויותיכם הופרו, והגעתם לבית הדין לעבודה, בית הדין יוכל להתעלם מסעיף זה.

דרישות/ תנאים מקדימים לתפקיד ולמהלך ביצוע התפקיד


העובד מצהיר ומתחייב בזאת, כי הינו בעל תואר _________ כאמור בהסכם דנן.

העובד מצהיר ומאשר בזאת, כי אין כל מניעה משפטית ו/או חוזית ו/או עובדתית ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה.
על העובד להכיר את תחומי פעילות החברה, הטיפולים השונים והאמצעים העמודים לרשותו כדי להגשים מטרות החברה.
על העובד להכיר את הרקע התיאורטי העומד מאחורי פעילות החברה. במידה שמתעורר בליבו ספק כי אינו שולט באמור לעיל, עליו לחקור ולהתעדכן במקורות המידע העומדים לרשותו, לשם השגת המידע דנן.
על העובד להכיר על בוריו את הציוד העומד לרשותו ולהיות מיומן בהפעלתו.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, העובד מתחייב בזאת לאכוף את נהלי העבודה בחברה במלואם ולהישמע להוראות נהלי החברה.

העובד מתחייב בזאת שלא להסתיר מידע העלול לגרום נזק לחברה ו/או למטופליה.

מובהר בזה, כי רשימת העבודות/חובות ומטלות , המתוארות לעיל איננה ממצה וכי מסגרת תפקידיו של העובד עשויה להשתנות מעת לעת בהתאם לצורכי החברה ובהסכמתו של העובד.

הבהרה חשובה והנחיה לעובדים: סעיף מסוג זה לא מובן מאליו!
אומנם החברה רשאית לשנות את התפקיד, המשרה או להוסיף פעולות נוספות, אך היא חייבת את אישורכם ועליכם לבדוק מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה אם לא מדובר פה בהרעת תנאים.
במידה שאכן נעשה שינוי כזה בתפקידכם זה הזמן להוסיפו לחוזה.

במסגרת שינוי התפקיד ושינוי החוזה, יש לכם אפשרות להגיד למעביד שאתם מוכנים להתנסות בתפקיד החדש פרק זמן שתגדירו מראש ואז להחליט אם אתם מעוניינים להמשיך למלא את התפקיד החדש או להתפטר בגין הרעת תנאים אם היו (מה שאומר שתהיו זכאים לפיצויי פיטורים) או להישאר בתפקיד.

תקופת ההסכם
הסכם עבודה דנן הבא להסדיר את יחסי העבודה בין הצדדים יהא בתוקף מיום ________ .
ועד לפקיעתו מאחת הסיבות המפורטות בהסכם דנן.

חשוב להבהיר, כיישנם שלושה סוגי הסכמים:
חוזה לתקופה לא מוגבלת

חוזה לתקופה מוגבלת - חוזה המוגדר לתקופת זמן מסוימת. המעסיק והעובד קובעים בחוזה זה כי תקופת יחסי העבודה ביניהם מוגבלת לפרק זמן נתון. בחוזה זה יופיע תאריך תחילת העבודה ותאריך סיום העבודה.

חוזה לביצוע משימה ספציפית- חוזה זה מנוסח ומותאם למטרת משימה או פרויקט מסוים, המוסכם על ידי שני הצדדים. בסיום הפרויקט, יחסי העבודה בין שני הצדדים יסתיימו.

שעות העבודה
העובד יעבוד בחברה לא פחות מ- ____ שעות ביום ולא פחות מ-___ ימים בשבוע.

תחילת העבודה תחל בשעה _____ ותסתיים בשעה ___________ .


שעות נוספות
הבהרה:

 

החוק קובע, כי בין יום עבודה ליום עבודה שלאחריו תחול הפסקה של שמונה שעות לפחות.


מקום ביצוע השרות
כאמור בהסכם דנן, יהא מקום מתן שרותי העובד בסניף החברה .

תפקידים, סמכויות וחובות העובד
העובד יעבוד בסניף בתפקיד של ____________________________, ובמסגרת תפקיד זה יבצע בין היתר את המפורט להלן ויפעל כמפורט להלן:

1._______________________________________________________________

2._______________________________________________________________

3._______________________________________________________________

 

שכר עבודה
בתמורה לביצוע העבודה על ידי העובד, תשלם לו החברה החל מיום כניסת ההסכם דנן משכורת כמפורט להלן: בה יהיו כלולים כל התשלומים שהעובד היה זכאי לקבלם אילולא הועסקה בהסכם דנן.

_________ ₪

הבהרות והנחיות לעובדים:
דברו עם המעסיקים בברוטו – לא בנטו!
מה זה ברוטו ומה זה נטו? למה זה חשוב?
שכר ברוטו זהו השכר שממנו ירדו כל התשלומים והגילומים ומה שנשאר בסוף זה הנטו.

הרבה עובדים לא מתעניינים בברוטו, מה שמעניין אותם זה שורה תחתונה, מה הם מקבלים בסוף החודש, אך זוהי תפיסה לא נכונה.

הנה כמה דברים שכדאי לדעת:

1.פיצויי פיטורים מחושבים לפי ערך ברוטו ולא נטו.

2.תוספת יוקר - במידה שסיכמתם עם המעסיק על משכורת נטו – לא תוכלו ליהנות מתוספת יוקר- היא תלך ישירות למעסיק.

3.הקטנה בגובה הפרשות לקרן פנסיה וקרן השתלמות - פעמים רבות מעסיקים מפצלים את שכר היסוד של העובד. אחד הפיצולים הפופולאריים בעניין זה הינו קביעת שעות נוספות גלובליות. כלומר, המעסיק קובע שהעובד מרוויח 10,000 שקלים בחודש שזהו שכר יסוד ושורה מתחת הוא כותב:

4.סכום של כ-1,500 שקלים בגין "שעות נוספות".

למה זה לא לטובתכם? מפני שזה מקטין את ההפרשות שלכם לקרן פנסיה, קרן השתלמות ובסופו של דבר את הפיצויים.

תנאים סוציאליים

פנסיית חובה:
החל מה-1.1.11 פנסיית חובה עומדת על 10%. מתוכם 3.33% העובד מפריש לתגמולים. 3.33% המעסיק מפריש לתגמולים ו3.34% המעסיק מפריש למרכיב הפיצויים.

הפרשת פנסיית חובה מתבצעת על פי 2 אופציות:
עובד שאין לו פנסיה קיימת כשהגיע לעבודה – החוק מחייב להפקיד אחרי חצי שנה.
עובד שמגיע עם פנסיה קיימת – ההפרשה תתבצע אחרי 3 חודשים ורטרואקטיבית על כל תקופת העבודה.

ביטוח מנהלים
ביטוח מנהלים אינו ביטוח חובה, אך יש מעסיקים שנותנים אותו וכמובן שהעובד יכול לבקש אותו. הוא יכול לשמש במקרה של מוות, אובדן כושר עבודה, פיטורין או כחלק מהפנסיה- הכול תלוי בהסכמות אליהם מגיעים עם המעסיק.

קרן השתלמות
קרן השתלמות – לא בכל מקום המעסיק נותן.

מדובר בתכנית חסכון לשש שנים, שבה העובד והמעביד מפקידים כספים מדי חודש, בהתאם לגובה שכרו של העובד. הפקדות העובד והמעסיק לקרן השתלמות פטורות ממס הכנסה, אם הן עד 2.5% מהשכר ברוטו (הפרשה של העובד) ועד 7.5% מהשכר ברוטו (הפרשה של המעסיק, לכל היותר פי שלושה מחלק העובד), וזאת עד לתקרת שכר חודשי של 15,712 ש"ח (נכון ל-2009). ניתן להפריש לקרן כספים גם מעבר לתקרה, אך עליהם לא יחול הפטור.

סעיף 14
מהו סעיף 14?
זהו סעיף שמותנה בהסכמה משותפת של העובד והמעביד.

סעיף 14 - עם סעיף זה ובלעדיו

 

התאמת סעיף זה תלויה במספר גורמים: אופי העסק, רמות השכר, מדיניות המעסיק, וותק העובדים ומצב נזילות כספים.

ישנם מעסיקים הנוהגים לשלם פיצויים בכל מצב (לדוגמא כמקובל בתעשיית ההייטק). לאותם מעסיקים, יש יתרון בלחתום על סעיף 14.

במידה שהמעסיק והעובד בחרו לחתום על סעיף 14, צעד זה יחייב את המעסיק בהפרשה שוטפת לקופה אישית לפיצויים (קופת גמל, ביטוח מנהלים, קרן פנסיה) ויחייב בנוסף לבטח את העובד בכיסוי אובדן כושר עבודה במידה ובחר העובד בביטוח מנהלים.

* שיעורי הפרשות נכון ל-2014:

תגמולי עובד - 5.5%

תגמולי מעסיק - 6%

פיצויים מעסיק - 6%

חופשה שנתית
העובד/ת יהא/ יהיה זכאי/ת לימי חופשה שנתית עפ"י חוק. ימי החופשה אינם ניתנים לצבירה.

מה חשוב לדעת בעניין זה?
ימי חופשה:

עובד 5 ימים בשבוע זכאי ל- 10 ימי חופשה בשנה במהלך 4 השנים הראשונות לעבודה ו12 לאחר מכן.

עובד 6 ימים בשבוע זכאי ל-12 ימי חופשה בשנה במהלך 4 השנים הראשונות במקום העבודה ו14 לאחר מכן.

ישנם מקומות שנותנים גם "יום בחירה" חגים: על פי החוק, המעסיק חייב לשלם עבור תשעה ימי חג בשנה (שאינם נחגגים בשבת).

בעת סיום יחסי העבודה, עובד זכאי לפדיון ימי חופשה בגין שלוש השנים המלאות האחרונות שקדמו לסיום עבודתו, בצירוף הימים שנצברו לזכותו בשנת העבודה השוטפת.
נגד מעסיק שלא מאפשר את פדיון ימי החופשה, ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה במשרד הכלכלה.

פדיון חופשה שנתית לפני תום תקופת ההעסקה פסול, ומנוגד לחוק חופשה שנתית ותכליתו, ומעסיק שבוחר לעשות זאת מסתכן בתשלום כפול.
התשלום עבור פדיון חופשה חייב בניכוי מס הכנסה.

מחלה:
העובד יהא זכאית לימי מחלה בתשלום כמוסדר בחוק דמי מחלה תשל"ו 1976.

הבהרה
ימי מחלה:
התשלום על פי החוק עבור ימי מחלה הוא החל מהיום השני ואילך ורק בתנאי שיש אישור רפואי. עבור יום המחלה השני והשלישי משולמים 37.5% מהשכר, ועבור היום הרביעי ואילך-75% מהשכר.
בסה"כ מותר "לחלות" במהלך 18 ימי עבודה בשנה ולצבור עד 90 יום - אין פדיון ימי מחלה, רק ניצול.

תוספות:
ישנן כל מיני תוספות לשכר שהן לא חלק מהשכר הקבוע ולא ייחשבו בפיצויי פיטורים:
טלפון, רכב, בונוסים, דמי הבראה, אש"ל ועוד ראו דוגמא של תלוש כולל ההסברים.

תלוש שכר לדוגמא : https://s.mishpati.co.il://www.gov.il/NR/rdonlyres/44E81637-F397-4FE1-8AA5-18DA3729B7A3/0/tlush_3.jpg

מחשבון שכר(לדוגמא)- https://s.mishpati.co.il://www.goleango.com/salary-calculator.php

אמון אישי
העובד מתחייב למלא את תפקידו במסירות ובנאמנות, להשתמש בכל כישוריו, ידיעותיו וניסיונו לתועלת החברה ולקידומה, וזאת ברמה גבוהה ויעילה וכפי שיקבע ע"י החברה ולציית להוראות החברה הנוגעות לאופן ביצוע העבודה, סדרי העבודה, המשמעת וההתנהגות.

בתקופת ההסכם יקדיש העובד את כל זמנו, מרצו וכושרו לביצוע תפקידיו עבור החברה כפי שיקבע על ידה, והוא לא יתקשר עם כל חברה אחרת בהסכם הדומה במטרותיו ואופיו להסכם העבודה דנן, לא במישרין ולא בעקיפין, אלא אם כן קיבל את אישור החברה לכך בכתב ומראש.

העובד מתחייב בזה לשמור על האינטרסים הכלליים של החברה ומתחייב בזה שלא להעביר לכל גורם אחר פרט לחברה כל מידע שהוא הנוגע לחברה ופעילותה, אם במישרין ואם בעקיפין, ובכלל זה כל מידע הנוגע לאופן ניהול החברה ועסקיה, לעובדי החברה ולאנשים ולחברות הבאות בקשר כזה או אחר עם החברה.

העובד מתחייב בזה לחתום על כתב התחייבות לשמירת סודיות המצ"ב להסכם העבודה דנן, מסומן באות "___" ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו, וכן מתחייב למלא אחר כל הוראות כתב ההתחייבות האמור.

סודיות
מוסכם בזאת, כי במשך תקופת העסקתו וכן למשך תקופה של שנתיים לאחר מכן מתחייב העובד שלא להעביר או לעשות שימוש במידע על החברה או במידע שהגיע אליו במסגרת עבודתו בחברה ו/או בקשר עם החברה ואשר אינו נחלת הכלל. לשמור על סודיות בכל הקשור בעסקי החברה וענייניה ולא לפגוע בדרך כלשהי במוניטין של החברה ו/או במאגר הלקוחות של החברה.

איסור תחרות
העובד מתחייב בזאת, כי כל עוד הינו מעניק שירותים לחברה , כאמור בהסכם זה , ימנע מלהעניק שירותים כלשהם לרשת מתחרה , לא יעסוק, לא ישתתף ולא יקבל תפקיד בצורה או באופן כלשהו, לא במישרין ולא בעקיפין, בחברה, במפעל, או בעסק המתחרה לזה של החברה ו/או לא יעמיד את שרותיו לעסק ו/או מפעל ו/או חברה העוסקים בתחום בו עוסקת החברה. האמור לעיל יחול על העובד לבדו ו/או ביחד עם אחר, אנשים אחרים, ו/או חברה אחרת, או כל גוף אחר המנהלים או שינהלו עסק הדומה לזה של החברה.

בתום תקופת העסקתו מכל סיבה שהיא, מתחייב העובד בזה במפורש, כי במשך תקופה של 12 חודשים מתום העסקתו, לא יעסוק, לא ישתתף ולא יקבל תפקיד בצורה או באופן כלשהו, לא במישרין ולא בעקיפין, בחברה, במפעל, או בעסק המתחרה לזה של החברה ו/או לא יעמיד את שרותיו לעסק ו/או מפעל ו/או חברה העוסקים בתחום בו עוסקת החברה. האמור לעיל יחול על העובד לבדו ו/או ביחד עם אחר, אנשים אחרים, ו/או חברה אחרת, או כל גוף אחר המנהלים או שינהלו עסק הדומה לזה של החברה.

כמו כן מתחייב העובד במשך 24 חודשים מתום העסקתו, שלא לפנות ללקוחות החברה או לקבל מלקוחות החברה או מכל אדם, חברה או גוף אחר כל תפקיד, הזמנה, הצעה או עבודה או עסק שהחברה כבר עסקה בהן באותו זמן או התעתדה לעסוק בהן.
התחייבותו של העובד כאמור לעיל, תתבטל במקרה ויקבל היתר בכתב ומראש מאת החברה.

הבהרה
כל הסעיפים העוסקים באימון ואיסור פרסום, איסור תחרות מתאימם לחברות מסוימות.
איסור תחרות – לא כל חברה יכולה להחתים עובד על סעיף זה, אך יחד עם זאת זהו תפקידו של בית הדין להכריע.

ובאילו מקרים בכל זאת בית דין יקבי שהופר ההסכם?

1.חברות שמכשירות עובדים הכשרה מיוחדת המתבטאת בהשקעת משאבים יקרים ומיוחדים והעובד התבקש לעבוד אצל המעביד תקופה מסויימת.

2.תמורה מיוחדת- במידה שמעסיק שילם לעובד תגמול כלשהו בגינו התחייב העובד לא להתחרות במעביד.

3. סוד מסחרי – תוכנה, נוסחה ורשימת לקוחות יכולים להוות סוד מסחרי של המעביד, אך על המעביד לנקוט באמצעים סבירים להבטחתם.

4.תום לב – זהו תפקידו של בית הדין לקבוע, אך במקרים רבים יפסוק בית הדין כי על העובד מוטלת חובת האמון.

5.חשוב להוסיף, כי מקרים אלו אינם מהווים "רשימה סגורה", וסביר שבעתיד יוכרו גם מקרים נוספים אחרים. יחד עם זאת יש להבהיר, כי גם אם אחד מהמקרים שתוארו לעיל מתקיים, אין זה אומר שבהכרח ינתן תוקף מחייב להתניית אי תחרות. בית הדין יבחן כל מקרה , יבחן על פי נסיבותיו, כאשר הכלל המנחה הוא, כי לפחות אחד מהמקרים שתוארו התקיים.

יודגש, כי בכל מקרה התנית אי התחרות תקפה לזמן קצוב בלבד. על כן, גם אם נקבע כי יש לתת תוקף להתניית אי התחרות, ייתכן שהיא תצומצם לתקופה קצרה מהתקופה המוסכמת בחוזה העבודה.
לא מומלץ להתווכח כאן עם המעסיק על סעיפים אלו.

הפרות וסעדים
הפר העובד תנאי מתנאי הסכם העבודה דנן על נספחיו, ישלם לחברה את מלוא נזקיה. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לכל צד עפ"י הסכם העבודה דנן ו/או עפ"י הוראות כל דין במגבלות האמורות במבוא להסכם העבודה דנן.

מובהר ומסוכם בין הצדדים כי התחייבויות הצדדים עפ"י הוראות הסכם זה הינם תנאים יסודיים שהפרתם תגרום נזקים רבים, ולפיכך יהא חייב העובד לפצות את החברה בגינם, לרבות מניעת רווח צפוי.

במקרה של הפסקת הסכם זה בגין הפרת חובת אמון ו/או מעילה באמון ו/או הפרת חובת הסודיות ו/או הפרת חובת התחרות תהיה החברה רשאית לבטל הסכם זה לאלתר ובמצב כזה העובד לא יהא זכאי לקבל כל פיצוי שהוא.

הפסקת ההסכם
למרות האמור לעיל, תהא החברה רשאית להביא את הסכם העבודה דנן לידי סיום ולהפסיק את עבודתו של העובד לאלתר, ללא מתן פיצויי פיטורין וללא הודעה מוקדמת מראש במקרים הבאים:

א. אם הפר העובד הסכם זה ולא תיקן את ההפרה מיד עם קבלת התראה ראשונה מהחברה.

ב. אם הפר העובד הסכם זה לאחר שכבר קיבל קודם לכן התראה על הפרה דומה.

ג. אם הורשע העובד כדין בפסק דין סופי בגין עבירה שיש עמה קלון.

ד. אם עזב העובד את מקום העבודה לתקופה העולה על 7 ימים ללא קבלת הסכמת החברה בכתב ומראש.

ה. אם מעל העובד באמון החברה.

מתן הודעות
כתובות הצדדים להסכם העבודה דנן הן כקבוע במבוא לו, וכל הודעה שתשלח בדואר רשום לצד האחר על פי כתובתו כאמור תחשב כאילו התקבלה ע"י הנמען שלושה ימים לאחר מסירתה למשרד הדואר ואם נמסרה ביד - בעת מסירתה.

סמכות שיפוט
תהא אך ורק לבית משפט המתאים מבחינת הסמכות העניינית והנמצא בעיר תל אביב סמכות השיפוט המקומית הייחודית.

 

ולראיה באו הצדדים על החתום:

___________________________________________________________

עובד החברה

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום

מאמרים נוספים