Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

שלילת רשיון נהיגה/ מדריך

באילו נסיבות ניתן לשלול רשיונו של נהג? מהן תקופות הפסילה השונות, מתי תוטל פסילה על תנאי והאם גם קצין משטרה רשאי לפסול רשיונו של נהג שבצע עבירה? מידע מפורט, לפניכם

מאת: עו"ד שי גלעד | שי גלעד חברת עו"ד
21.06.15
תאריך עדכון: 12.12.23
6 דק'
שלילת רשיון נהיגה/ מדריך

פקודת התעבורה הסמיכה את בית המשפט לפסול אדם אשר הורשע בעבירת תעבורה או בעבירה לפי חוק אחר, הכרוכה בנהיגה ברכב, מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה, לצמיתות או לתקופה מסוימת או עד שיתמלאו התנאים שקבע בית המשפט.

מהן תקופות הפסילה?

הפסילה המרבית הינה לצמיתות, ואולם הפסילה יכולה להיות קצרה יותר ואף להינתן על תנאי.

המחוקק קבע פסילות לתקופות מינימום לעבירות שונות. תקופות פסילה אלו מתחילות מחודשיים ימים ומגיעות עד לפסילה לצמיתות: נהג שהורשע בגין עבירה מהעבירות החמורות המפורטות בתוספת השנייה לפקודת התעבורה ובשנתיים שקדמו לאותה עבירה כבר הורשע בגין אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או השנייה לפקודת התעבורה, יפסל לתקופה שלא תפחת מחודשיים.

נהג שהורשע בגין עבירה מן העבירות המפורטות בתוספת הראשונה,  בגין עבירה מן העבירות המפורטות בתוספת השנייה, שגרמה לתאונת דרכים בה נחבל אדם או ניזוק רכוש או  על עבירת תעבורה או על עבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב שגרמה לתאונת דרכים בה נחבל אדם חבלה של ממש, דינו - בנוסף לכל עונש אחר - פסילה מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משלושה חדשים.

נהג שהורשע פעמיים תוך שנה בגרימת תאונת דרכים שגרמה למי מהמעורבים חבלות של ממש, יפסל לתקופה מינימלית של שנה.
על נהיגה בשכרות יפסל הנהג לשנתיים מינימום, ועל ביצוע עבירות של גרם מוות ברשלנות ועבירת הפקרה (תאונת פגע וברח), קבע המחוקק עונש של שלוש שנות פסילה מינימום.

מי שנוהג ברכב ללא רשות של בעליו או של המחזיק כדין ברכב, ובלי שהנוהג הוא בעל רשיון נהיגה תקף לאותו סוג רכב, ייפסל בפועל מלהחזיק או מלקבל רשיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משלוש שנים, ואם היה לו רישיון לאותו סוג רכב, יפסל לעונש מזערי של ששה חודשים.
על עבירות חוזרות חמורות קבע המחוקק עונשי מינימום של חמש ועשר שנים ואף פסילה לצמיתות. 

באילו מקרים תוטל פסילה על תנאי?

מי שנפסל על תנאי, יפסל בפועל אם תוך תקופה שנקבעה בגזר דינו, ושלא תפחת משנה ולא תעלה על שלוש שנים, עבר אותה עבירה שעליה הורשע או אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה לפקודת התעבורה (רשימה של עבירות חמורות) או עבירה אחרת שקבע בית המשפט בגזר הדין, והורשע בשל העבירה הנוספת תוך התקופה האמורה או לאחריה; התקופה האמורה תתחיל מיום גזר הדין, ואם הנאשם נושא אותו זמן עונש מאסר - מיום שחרורו מן המאסר, והכל כשבית המשפט לא הורה אחרת.

בית משפט שהרשיע נאשם בעבירה נוספת, במקום לצוות על הפעלת הפסילה על תנאי, רשאי, מטעמים שיירשמו, לצוות על הארכת תקופת הפסילה על תנאי או חידושה לתקופה נוספת שלא תעלה על שנתיים, אם שוכנע שבנסיבות העניין לא יהיה צודק להפעיל את הפסילה על תנאי.

סיווג הפסילה - כיצד ומתי?
לבית המשפט ניתנה סמכות גם לסווג פסילה, היינו: לקבוע כי  במקום להטילה על כל סוגי הרכב שבידי הנאשם רישיון לנהוג בהם, תחול הפסילה רק על חלק מסוגי הרכב. בית המשפט יוכל לעשות זאת בנסיבות מיוחדות שאותן עליו לפרש בפסק הדין.

בתי המשפט משתמשים בסמכות זו באופן נדיר, ולא יותירו לנאשם בדרך כלל את הרישיון לאותו סוג רכב בו בוצעה העבירה.

 

ראיון וידאו עם עו"ד שי גלעד: כיצד להתמודד עם כתב אישום על נהיגה בשכרות?

מתי תתבצע פסילת רשיון נהיגה טרם הרשעה?

בית המשפט רשאי לפסול רשיונו של אדם עד לגמר הדיון בעניינו אם הוגשה בקשה כזו בפניו על ידי התביעה, ואם מצא שיש בידי התביעה ראיות לכאורה לאשמתו של הנהג וכי בנהיגתו של הנהג קיימת מסוכנות למשתמשים בדרך.
בעבירה שגרמה לתאונת דרכים בה נהרג אדם, חייב בית משפט לפסול את רישיונו  של הנהג עד לפסק דין בעניינו, אך טרם צו הפסילה ישמע את טענותיו של הנהג ואם שוכנע שאין בנהיגתו סכנה לציבור, לא יורה על הפסילה.
פסילה עד לתום ההליכים שניתנה על ידי בית משפט מוגבלת בששה חודשים אם לא ניתן פסק דין במסגרת פרק זמן זה, ואולם מגבלה שכזו אינה חלה בתאונה קטלנית. 

ככלל, נאשם שהיה מעורב בתאונת דרכים קטלנית אינו יכול ליטול הגה ולחזור ולנסוע בכבישים במהלך משפטו. אין להחיל על פסילת רישיון בגין תאונה קטלנית את ההוראה המורה כי פסילת רישיון נהיגה בטלה כעבור 6 חודשים אם המשפט לא הסתיים, שכן בתאונה קטלנית הפסילה הינה עד לתום המשפט. 

מהן הסמכויות של קצין משטרה לפסול רשיון נהיגה?

קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה מוסמך לפסול רישיונו של אדם מנהלתית לתקופה של עד תשעים ימים.
הסמכות המוענקת לו הינה אם יש לו יסוד סביר להניח שיוגש כתב אישום כנגד הנהג במקרים הבאים: בעבירה מן העבירות מפורטות בתוספת הרביעית לפקודת התעבורה בה נמנות עבירות חמורות כגון: נהיגה במהירות מופרזת מעל מהירות ברירת המשפט (בה לא מקבל הנהג זימון לדין) , נהיגה בשכרות, חציית מסילת ברזל בניגוד לאות ועוד - במקרים אלו הוא רשאי  לפסול את הנהג מלהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה של 30 ימים.

בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נחבל אדם או ניזוק רכוש  ניתן לפסול לתקופה של 60 ימים, ואילו בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם, חייב הוא לפסול את הנהג לתקופה של 90 ימים.

הנהג רשאי להגיש בקשה לביטול פסילת הרישיון שניתנה על ידי קצין המשטרה, ובית המשפט ידון בעיקר בשאלת מסוכנותו של הנהג כפי שבאה לידי ביטוי במקרה הנדון ובאופן התנהגותו בכביש בדרך כלל.

ערעור על החלטה לפסול רישיון טרם הסתיים המשפט 

כשקצין משטרה עושה שימוש בסמכותו ופוסל רישיון של נהג עוד טרם הוגש כתב אישום, ניתן לערער על קביעה זו באמצעות הגשת בקשה לבית המשפט לביטול הפסילה. השאלה העיקרית בדיון שכזה תסוב סביב שאלת קיומן של ראיות לכאורה לאשמתו של הנאשם ומידת מסוכנותו למשתמשים בדרך.

משהוגש כתב אישום והתביעה מבקשת לפסול את רישיונו של הנהג עד לתום ההליכים המשפטיים כנגדו, מתווספת לדיון גם שאלת דיותן של הראיות, היינו: לא מספיק יהיה לבחון אם קיימות ראיות לכאורה לאשמתו של הנהג, אלא גם דיותן ועוצמתן של הראיות הללו.

גם החלטת בית משפט לפסילה טרם סיום המשפט אינה סוף פסוק, וניתן במהלך המשפט להגיש בקשה לעיון חוזר בהחלטה בעיקר כשהתגלו ראיות חדשות, או שהתגלו בקיעים בראיות התביעה במהלך ניהול המשפט או בשל התמשכות ההליך המשפטי. 

סיכום - מניעת נהיגה במקרים הרלוונטיים

בדין התעבורתי ישנה חשיבות רבה למניעת הנהג החשוד או הנאשם מלנהוג לתקופה שלמן מועד ביצוע העבירה ואף לאחר הרשעתו. מניעתו מלנהוג נתפסת כעונש ראוי למי שבנהיגתו הפר את חוקי התעבורה וסיכן חייהם של אחרים. המחוקק נתן כלים בידי קציני משטרה ובתי המשפט למנוע את הנהיגה אף טרם הסתיים הדיון בהרשעתו של הנהג ואף טרם הוגש כתב אישום כנגדו בנסיבות המתאימות.

שי גלעד חברת עו"ד

שי גלעד חברת עו"ד

עו"ד שי גלעד, אחד מעורכי הדין הבולטים ביותר לדיני תעבורה, מייצג את לקוחותיו בכל בתי המשפט ומטפל בכל עבירות התנועה, כולל תאונות קטלניות. הצלחותיו מכות גלים ואף משפיעות על החקיקה בתחום. הוא ממייסדי עמותת אור ירוק ושנים רבות שימש כיועצה המשפטי. במשך יותר מ-13 שנה כיהן כיו"ר ועדת התעבורה בלשכת עורכי הדין וכממונה על פורום מרב"ד, נהיגה בשכרות ותעבורה.
נזיקין ותאונות, תעבורה

האם מאמר זה עזר לך?

contactלקבלת ייעוץ משי גלעד חברת עו"ד

contactצרו קשר

מאמרים נוספים
שי גלעד חברת עו"ד

לקבלת ייעוץ משי גלעד חברת עו"ד