Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

איסור עיסוק ללא רישיון תיווך במקרקעין

ודאו כי יש ברשותו של המתווך רישיון לעסוק בתיווך מקרקעין. העדר רישיון תיווך מעלה "נורה אדומה"

מאת: עו"ד גיא הרשקוביץ | גיא הרשקוביץ עו"ד מגשר ונוטריון
14.12.10
תאריך עדכון: 28.05.19
4 דק'

כל אדם באשר הוא המעוניין לעסוק בתיווך זכות במקרקעין רשאי לעשות כן, במידה ויש לו רישיון תיווך ובהתאם לחוק המתווכים במקרקעין.

איסור העיסוק בתיווך מקרקעין ללא רישיון כולל, בין היתר, איסור פרסום הודעה ברבים, לפיה האדם המפרסם הוא מתווך במקרקעין או האדם המפרסם מציג עצמו כמתווך במקרקעין או יציג עצמו בתואר או כינוי היוצרים מצג לפיו הוא מתווך במקרקעין.

למרות זאת, החוק מתיר למי שמעוניין בביצוע עסקאות במקרקעין לפרסם במדיה (טלוויזיה, רדיו, עיתון) מידע אודות העסקה במקרקעין ובלבד שלא יציג עמו כמתווך במקרקעין.

מטרת ההוראה המחייבת רישיון לתיווך במקרקעין, הינה לגונן על ציבור הצרכנים הזקוקים לשירותי תיווך.

כך למשל, צמצום מצבים בהם הצרכנים יחשפו לפעילות לא חוקית ו/או לביצוע פעולה רשלנית שיכולה לנבוע מחוסר ניסיון ו/או חוסר ידע בביצוע עסקאות במקרקעין מצד מי שמתיימר להיות מתווך, אך אין הוא כזה.

לצורך כך, מי שמגיש בקשה לקבלת רישיון תיווך במקרקעין מתבקש, בין היתר, לעבור בחינה אשר כוללת, בין היתר, את התחומים הבאים: דיני חוזים, דיני מקרקעין, דיני תכנון ובניה, דיני מיסוי מקרקעין.

זאת ובנוסף, במסגרת החוק ישנם תנאים נוספים לקבלת הרישיון, בין היתר, המבקש לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון בחמש שנים שקדמו להגשת הבקשה ואם הוטל על מבקש הבקשה מאסר, לרבות בעבירה שאין עמה קלון, הוא סיים לרצותו לפחות שלוש שנים לפני הגשת הבקשה.

ככלל, מתן רישיון תיווך במקרקעין מביא לשמירה על מסגרת מקצועית אשר יוצרת מחויבות מקצועית מצד המתווך.

מתווך אשר לא פועל בנאמנות, בהגינות ובדרך מקובלת וימסור ללקוחו כל מידע שיש בידו בעניין מהותי הנוגע לנכס נשוא עסקת התיווך, פועל בניגוד לחוק המתווכים במקרקעין.

עבירה על חוק המתווכים במקרקעין עלולה להביא לשלילת רישיונו של המתווך במקרקעין, בנוסף לכל עונש אחר.

לקבלת ייעוץ משפטי בתחום הנדל"ן פנו אל עורכי דין מקרקעין
 
חשיבותו של רישיון תיווך במקרקעין

מתן רישיון לתיווך במקרקעין יוצר מסגרת מקצועית וארגונית של ענף התיווך במקרקעין. יצירת מסגרת זו מונעת כניסה של כל אדם שחפץ להיות מתווך במקרקעין, אך אינו עומד בתנאים לקבלת רישיון תיווך במקרקעין.

מתווכים שימו לב!! פעילותכם כמתווכים במקרקעין במסגרת חברה בע"מ ו/או במסגרת ארגונית אחרת איננה מייתרת את החובה של המסגרת הארגונית להיות בעלת רישיון לתיווך במקרקעין.
בפסקי דן רבים קבעו בתי המשפט כי, עיסוקה של חברה בע"מ בתיווך ללא רישיון כדין, הוא בבחינת עבירה  פלילית. חוק המתווכים ביקש להסדיר את העיסוק בתיווך במקרקעין, ואת זה הוא עשה ע"י איסור העיסוק בו בלא רישיון. הדברים הללו נועדו להגן על הציבור הנזקק לשירותי תיווך. על כן על מנת להגשים את תכליתו של החוק, אין ליתן יד לאכיפתו של הסכם תיווך שעושה מי שאין בידו רישיון תיווך.
כך למשל, שללו בתי המשפט את הטענה כי חברה בע"מ, שימשה אך כמסגרת ארגונית למנהלה ו/או למי מטעמה, אשר הוא בעל רישיון תיווך. במקרה רבים נשללו דמי התיווך מחברה בע"מ ו/או מסגרת ארגונית אחרת שחתמה על הסכם תיווך ו/או כמי שהעניקה את שירותי התיווך.
בדרך הזו בוטלו הסכמי תיווך רבים, ונשללו דמי תיווך מחברות בע"מ ו/או מארגונים שהעסיקו מתווכים בעלי רישיון תיווך.
צרכנים יקרים:

1. ודאו כי יש ברשותו של המתווך רישיון לעסוק בתיווך מקרקעין. העדר רישיון תיווך מעלה "נורה אדומה"!
2. ככלל, לא מספיק שלמתווך יש רישיון לעסוק בתיווך אלא יש צורך כי גם לחברה או למסגרת הארגונית שמעסיקה אותו יהא רישיון תיווך.

מתווכים יקרים:

1. ודאו כי לפני ביצוע עסקה במקרקעין יש בידכם רישיון בתוקף שאם לא כן אל תציגו עצמכם כמתווכים. במקרים מסוימים, העדר רישיון עלול לשלול מכם דמי תיווך.
2. זכרו ניתן לפרסם מידע ופרטים על מעוניינים בביצוע עסקה במקרקעין גם מבלי להיות בעל רישיון תיווך במקרקעין ובלבד שלא הצגתם עצמכם כמתווכים במקרקעין. 

גיא הרשקוביץ עו"ד מגשר ונוטריון

גיא הרשקוביץ עו"ד מגשר ונוטריון

משרד עו"ד, מגשר ונוטריון גיא הרשקוביץ – מומחים במשפט אזרחי ומסחרי
משפט מסחרי, דיני עבודה, מקרקעין ונדל"ן, משפט מנהלי, הסכם הפצה, דיני מיסים

האם מאמר זה עזר לך?

contactלקבלת ייעוץ מגיא הרשקוביץ עו"ד מגשר ונוטריון

contactצרו קשר

מאמרים נוספים
גיא הרשקוביץ עו"ד מגשר ונוטריון

לקבלת ייעוץ מגיא הרשקוביץ עו"ד מגשר ונוטריון