נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

הפרשות פנסיוניות ותשלום פיצויי פיטורים של אנשי מכירות משכר העמלות - חשוב לבדוק

לאנשי מכירות רבים לא מבוצעות הפרשות כנדרש על בסיס העמלות שלהם. מה קובע החוק, וכיצד עליהם לנהוג?

הפרשות פנסיוניות ותשלום פיצויי פיטורים של אנשי מכירות משכר העמלות - חשוב לבדוק

אנשי מכירות נתפסים בדרך כלל כאנשים חלקלקים ומתוחכמים, שמסוגלים "למכור קרח אפילו לאסקימוסים". אבל מסתבר שלפחות בכל הנוגע לזכויות שלהם, רבים מהם נוהגים בתמימות ולא עומדים על המגיע להם. 
המשכורת של רוב אנשי המכירות מבוססת על שכר יסוד ועל עמלות המחושבות כאחוז מסוים מהמכירות שהם מבצעים. ואולם, על אף שעל פי החוק והפסיקה מעסיקים מחויבים להפריש להם הפרשות לפנסיה ולפיצויי פיטורים גם על בסיס שכר היסוד וגם על בסיס העמלות, מעסיקים רבים אינם נוהגים כך, ומבצעים הפרשות רק על בסיס שכר היסוד.

מצב זה אינו תקין, וגורם לפגיעה ממשית בזכויותיהם של אנשי מכירות. איך ניתן לזהות הפרשות שמבוצעות באופן חלקי, מה ניתן לעשות כדי להימנע מכך, וממה צריך להיזהר- אלו הן חלק מהשאלות שעליהן נבקש לענות כעת.

החוק קובע, כי עובד זכאי לקבל פיצויי פיטורים על בסיס השכר הקובע כפול מספר השנים שבהן עבד אצל אותו מעסיק, לרבות החלק היחסי של השנה האחרונה לעבודתו

מה קובע חוק פיצויי פיטורים?

החוק קובע, כי עובד זכאי לקבל פיצויי פיטורים על בסיס השכר הקובע (שאליו נתייחס מיד) כפול מספר השנים שבהן עבד אצל אותו מעסיק, לרבות החלק היחסי של השנה האחרונה לעבודתו. 
מהו השכר הקובע? על פי תקנות פיצויי פיטורים, שכר זה כולל, בין היתר, שכר יסוד, תוספת ותק, ותוספת יוקר מחייה. דוגמאות לרכיבים שאינם נחשבים לחלק מהשכר הקובע לפי הפסיקה הן: דמי הבראה, דמי נסיעות, ושעות נוספות.

עמלות שמקבלים אנשי מכירות נחשבות לחלק מהשכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים, זאת להבדיל מבונוסים

האם עמלות הן חלק מהשכר הקובע לצורך פיצויי פיטורים?

עמלות שמקבלים אנשי מכירות נחשבות לחלק מהשכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים, זאת להבדיל מבונוסים. נסביר: תקנה 9 לתקנות פיצויי פיטורים קובעת, כי שכר שמשולם לעובד על פי תפוקה או כחלק מהפדיון ייחשב לחלק מהשכר הקובע לצורך פיצויי פיטורים. 

על בסיס תקנה זו הפסיקה קבעה, כי השכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים  כולל גם עמלות מכירה (ע"ע 300048/98 עובדיה סימן נ' הסתור בע"מ). 

לעומת זאת, שכר עידוד, בונוס או פרמיה, שמשולמים לעובד בתנאי שיעמוד ביעדים שהציב המעסיק שלא כחלק משכר העמלות המשולם באופן שוטף, אינם חלק מהשכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים (ע"ע 76/06 מרדכי גימלשטיין נ' יזמקו בע"מ).

דוגמה שממחישה את ההבדל: איש מכירות בחנות בגדים מקבל בונוס של 1,000 שקל על מכירה של 1,000 חולצות. אם ישולם לו בונוס, יחושב זה כשכר עידוד ולא כחלק מהשכר הקובע. לעומת זאת, אם יקבל עמלה בשיעור של 5%  ממכירה כל חולצה, זו תיחשב לחלק מהשכר הקובע.

בית הדין בוחן את רכיב השכר על פי טיבו, ולא על פי האופן שבו היא מוגדרת בתלוש השכר

איך יתייחס בית הדין לעמלה שמגדיר המעסיק כבונוס בתלוש השכר?

בית הדין בוחן את רכיב השכר על פי טיבו, ולא על פי האופן שבו היא מוגדרת בתלוש השכר. בעבר ניסו מעסיקים להתחכם, ולהגדיר עמלות  (ששולמו לפי אחוז מהמכירות) כשכר עידוד כדי לא להכיר בהן כחלק מהשכר הקובע.
למרות זאת, בתי הדין הבהירו, כי הם בוחנים את הטיב האמיתי של כל עמלה, ולא את האופן שבו היא רשומה בתלוש השכר. 

להפרשות הפנסיוניות נקבעה מגבלה אחת: להבדיל מפיצויי הפיטורים, נדרש המעסיק להפריש רק עד תקרה מסוימת שהינה השכר הממוצע במשק

מהו השכר הקובע לצורך חישוב הפרשות פנסיוניות?

בצו ההרחבה הכללי משנת 2008, שחייב את כל המעסיקים לבצע הפרשות פנסיוניות, נקבע כי השכר המבוטח של העובד לצורך ביצוע ההפרשות יהיה שכר העובד על כל רכיביו, כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים ותקנותיו.

למרות זאת, להפרשות הפנסיוניות נקבעה מגבלה אחת: להבדיל מפיצויי הפיטורים, נדרש המעסיק להפריש רק עד תקרה מסוימת שהינה השכר הממוצע במשק. 
כלומר, אם שכר העובד (שכר בסיס כולל עמלות) עולה על 10,264 שקל בחודש (השכר הממוצע במשק, נכון לאוקטובר 2017) המעסיק יחויב להפריש לפנסיה שיעור מסוים רק עד תקרה זו, ולא מכלל שכרו של העובד.

יודגש, כי לעניין זה קיימים חריגים: ניתן להפריש לפנסיה ולהתחשב בכלל שכרו של העובד, אם כך סוכם בין הצדדים, או שאותו עובד מועסק בענף שבו יש צו הרחבה או הסכם קיבוצי המאפשר זאת (הסכמים או צווי הרחבה מסוג זה קיימים למשל בענף הבנייה, ענף היהלומים, ענף המוסכים ועוד).

יצוין, כי שיעור ההפרשות הכללי, נכון לחודש ינואר 2017, הוא 18.5% מהשכר הקובע. מתוכן 6% יופרשו על חשבון העובד לקרן התגמולים, 6.5% יופרשו על חשבון המעסיק לקרן התגמולים ו-6% נוספים יופרשו על חשבון המעסיק לקרן הפיצויים.

אופן חישוב ההפרשות הפנסיוניות - השכר הקובע לפיו יידרש המעסיק להפריש לפנסיה, ייגזר מהסכום אותו קיבל העובד בפועל עד לתקרת השכר הממוצע במשק

מהו השכר שלוקחים בחשבון לצורך חישוב פיצויי הפיטורים והפנסיה לאנשי מכירות?

אופן חישוב פיצויי פיטורים - השכר הממוצע ב-12 החודשים האחרונים (שכר בסיס ועמלות) כפול מספר השנים שבהן הועסק העובד במקום עבודתו.

אופן חישוב ההפרשות הפנסיוניות - השכר הקובע לפיו יידרש המעסיק להפריש לפנסיה, ייגזר מהסכום אותו קיבל העובד בפועל עד לתקרת השכר הממוצע במשק (אלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים או שעל העובד חל הסכם קיבוצי או צו הרחבה המאפשר להפריש מעבר לתקרה זו).

דוגמאות למקרים שבהם לא בוצעו הפרשות כנדרש לאנשי מכירות

סוכן מכירות של מכוניות - עובד שקיבל שכר בסיס ועמלות (בשווי יותר מכפול לעומת שכר הבסיס). מעסיקו לא הפריש לו את הכספים המגיעים לו לפיצויי פיטורים ולפנסיה עבור העמלות, אלא רק עבור שכר הבסיס. לאחר שהגיש תביעה, הושגה פשרה, שבה הופרשו לו הסכומים המבוקשים. 

איש מכירות בענף הנדל"ן - עובד שקיבל עמלה בשיעור מסוים על כל דירה שמכר (גם במקרה זה העמלות היו גבוהות משכר הבסיס). בהסכם העבודה שלו נקבע, כי העמלות שיקבל לא ייחשבו לחלק מהשכר הקובע לצורך הפרשות פנסיוניות ופיצויי פיטורים. בנוסף הוא נדרש לחתום מדי חודש על הסכמתו לביצוע הפרשות באופן זה. בסופו של דבר פוצה העובד בפשרה  בכ 120,000 ש"ח.

מוכר של מוצרי חשמל - עובד שלא הופרשו לו הזכויות הפנסיוניות המגיעות לו (במקרה זה העובד התפטר, כך שלא הגיעו לו פיצויים). במסגרת פשרה קיבל העובד את מלוא הזכויות המגיעות לו.

איש מכירות בשוק ההון - עובד שקיבל עמלה על כל הפקדה שביצע לקוח. גם לעובד זה לא הופרשו כספים לפנסיה על העמלות שהשיג. המקרה נמצא עדיין בהליכים משפטיים. 

אם נראה לכם שההפרשות שבוצעו נמוכות ביחס לשכר שלכם, הדבר צריך לעורר אצלכם חשד. לאחר בדיקת התלוש, כדאי לבקש מחברת הביטוח דו"ח על כל ההפרשות שבוצעו

טיפים לאנשי מכירות שהמשכורת שלהם מבוססת על שכר יסוד ועמלות 

ראשית, לבדוק היטב את תלושי השכר. אם נראה לכם שההפרשות שבוצעו נמוכות ביחס לשכר שלכם, הדבר צריך לעורר אצלכם חשד. לאחר בדיקת התלוש, כדאי לבקש מחברת הביטוח דו"ח על כל ההפרשות שבוצעו. אם קיימים בו חסרים משמעותיים, יש לפנות לייעוץ משפטי.

שנית, כדאי להיות מסודרים ולשמור את כל תלושי השכר שאתם מקבלים. זאת, כדי להימנע מהצורך לבקש אותם לאחר מכן מהמעסיק, אשר עשוי שלא לשתף פעולה עמכם.

לחיצת ידיים - המכירה בדרך

שלישית, אם המעסיק הסכים לבצע לכם הפרשות עבור העמלות השונות שאתם מקבלים, אך אינו מבצע זאת בפועל - כדאי לתעד את הסכמה זו. מומלץ להקליט את המעסיק או להביא סימוכין בכתב להסכמה זו. יש לדרוש הודעה בכתב על תנאי העסקת העובד. 

רביעית, יש להיות ערים במיוחד לנושא ההתיישנות. על זכויות פנסיוניות יש התיישנות של 7 שנים שנספרות ממועד ההפרשה לחברת הביטוח שלאחר חודש העבודה. 
להבדיל, בפיצויי פיטורים ההתיישנות נספרת ממועד סיום יחסי העבודה בין הצדדים. 

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
פיצוי פיטורין הפרשות פנסיוניות חוק פיצויי פיטורים
עו"ד ליאת תבורי-נחשון, עו"ד משה איטח

קבע פגישה עם
עו"ד ליאת תבורי-נחשון, עו"ד משה איטח

תבורי-נחשון איטח משרד עורכי דין, בבעלות עו"ד ליאת תבורי-נחשון ועו"ד משה (איקו) איטח, מעניק ייעוץ וייצוג משפטי בתחומים הבאים: דיני...

לפרופיל המלא