zap group mishpati logo

מדריך פיצויים לעובד שהתפטר

כיצד ומכח מה יכול עובד שמתפטר לקבל פיצויי פיטורים? ומה קורה אם המעסיק מסרב לשחרר לו את צבירת הפיצויים? על כל אלו ועוד במדריך שלפניכם

15.09.14
תאריך עדכון: 09.04.24
9 דק'
מדריך פיצויים לעובד שהתפטר

 היום כל העובדים המסיימים את עבודתם אצל המעסיק זכאים לפיצויי פיטורים, בין אם הם מסיימים את עבודתם אצל המעסיק מיוזמתם, ובין אם פוטרו מעבודתם ביוזמת המעסיק

1. מהם המקרים שבהם עובד מתפטר זכאי לקבל פיצויי פיטורים?

נהוג לחשוב שרק עובדים מפוטרים זכאים לפיצויי פיטורים, אולם למעשה אין זה מדויק. היום כל העובדים המסיימים את עבודתם אצל המעסיק זכאים לפיצויי פיטורים, בין אם הם מסיימים את עבודתם אצל המעסיק מיוזמתם, ובין אם פוטרו מעבודתם ביוזמת המעסיק. 
בכל מקרה העובד זכאי לקבל את כספי הפיצויים שנצברו על שמו כחלק מההסדר הפנסיוני שלו, אלא אם ויתר על כך במפורש.

הסדר שנקבע בסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי ההפרשות החודשיות שמעסיק מפריש לפיצויים במסגרת החיסכון הפנסיוני, יכולות להחליף את פיצויי הפיטורים שעל המעסיק לשלם במקרה של פיטורי העובד, וזאת ככל שהמעסיק עומד בכמה תנאים

2. מי זכאי לפיצויים, ומה קובע סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים?

על פי חוק פיצויי פיטורים, עובד שעבד לפחות שנה אחת באופן רצוף אצל המעסיק ופוטר מעבודתו זכאי לתשלום פיצויי פיטורים על ידי המעסיק בגובה משכורתו האחרונה כפול שנות עבודתו. ואולם, הסדר שנקבע בסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי ההפרשות החודשיות שמעסיק מפריש לפיצויים במסגרת החיסכון הפנסיוני, יכולות להחליף את פיצויי הפיטורים שעל המעסיק לשלם במקרה של פיטורי העובד, וזאת ככל שהמעסיק עומד בכמה תנאים, ובכלל זה מפריש עבור רכיב הפיצויים 8.33% משכר העובד בכל חודש.

משמעות אחרת ובעלת השלכות דרמטיות יותר של ההסדר היא שככל שהמעסיק עומד בתנאי ההסדר, ומפריש עבור העובד 8.33% מהשכר מדי חודש, הוא לא יצטרך להשלים באופן רטרואקטיבי את התשלומים המגיעים לעובד המפוטר לפי השכר האחרון שקיבל

3. מה המשמעות של סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים

משמעות אחת של ההסדר היא, כאמור, שגם עובד המתפטר מעבודתו (שלא בנסיבות המזכות בפיצויי פיטורים) יהיה זכאי לסכומים שהופרשו עבורו.

משמעות אחרת ובעלת השלכות דרמטיות יותר של ההסדר היא שככל שהמעסיק עומד בתנאי ההסדר, ומפריש עבור העובד 8.33% מהשכר מדי חודש, הוא לא יצטרך להשלים באופן רטרואקטיבי את התשלומים המגיעים לעובד המפוטר לפי השכר האחרון שקיבל. כלומר, יחסוך באמצעות ההפרשות שביצע לאורך השנים לא מעט כסף.

עובד שהופרשו עבורו 6% בלבד מהשכר לרכיב הפיצויים, על פי צו ההרחבה, ומפוטר מעבודתו - יידרש מעסיקו להשלים עבורו 2.33% משכרו, על פי משכורתו האחרונה, וזאת במכפלת מספר השנים שבהן הועסק אצל אותו מעביד

4. האם ההסדר חל רק על עובדים שחתומים על סעיף 14

לא, בשנת 2008 אומץ ההסדר שנקבע בסעיף 14 במסגרת צו הרחבה לביטוח פנסיוני. הצו מאמץ את עקרונות הסעיף, ומחייב מעסיקים להפריש לעובדים לפחות 6% מהשכר עבור רכיב הפיצויים.
יצוין, כי עובד שהופרשו עבורו 6% בלבד מהשכר לרכיב הפיצויים, על פי צו ההרחבה, ומפוטר מעבודתו - יידרש מעסיקו להשלים עבורו 2.33% משכרו, על פי משכורתו האחרונה, וזאת במכפלת מספר השנים שבהן הועסק אצל אותו מעביד.

על פי חוק פיצויי פיטורים, קיימות נסיבות המזכות עובד בפיצויי פיטורים מלאים, גם אם הוא מתפטר מעבודתו. נסיבות אלה כוללות, בין היתר, התפטרות עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה, התפטרות מחמת פטירה או פשיטת רגל של המעביד ועוד

5. אם התפטרתי מתי אהיה זכאי לפיצויי פיטורים מלאים?

על פי חוק פיצויי פיטורים, קיימות נסיבות המזכות עובד בפיצויי פיטורים מלאים, גם אם הוא מתפטר מעבודתו. נסיבות אלה כוללות, בין היתר, התפטרות עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה, התפטרות מחמת פטירה או פשיטת רגל של המעביד, התפטרות תוך 9 חודשים ממועד הלידה לצורך טיפול בילד, התפטרות עקב מעבר ליישוב פיתוח, התפטרות עקב מצב רפואי, התפטרות של עובד לאחר שהגיע לגיל פרישה, ועוד.

ההסדר חל על העובד גם אם הוא לא חתום על סעיף 14

6. אם התפטרתי מרצוני החופשי, ולא כתוצאה מאילוץ כלשהו, האם אהיה זכאי לפיצויי פיטורים

כן. כיום כל עובד שמתפטר זכאי, כאמור, לקבל את הצבירה בסעיף הפיצויים בהסדר הפנסיוני על שמו בלי קשר לסיבת ההתפטרות. 
ההסדר חל על העובד גם אם הוא לא חתום על סעיף 14. זאת, מכוח צו ההרחבה לפנסיה חובה משנת 2008 הקובע, כי כל מעסיק חייב להפקיד כספים להסדר הפנסיוני של העובד על חשבון פיצויי פיטורים, והעובד זכאי לקבל כספים אלה בעת סיום העסקתו.

כאשר סיום העבודה הוא בגלל אילוץ (פיטורים, או התפטרות בנסיבות שמזכות בפיצויי פיטורים מלאים) הכלל הוא שהעובד זכאי לשכר האחרון שלו (כולל עמלות, ורכיבים שלעיתים לא מבצעים עליהם הפרשות פנסיוניות) כפול מספר שנות עבודתו 

7. מה סכום הפיצויים שאקבל במקרה של התפטרות

כאשר סיום העבודה הוא בגלל אילוץ (פיטורים, או התפטרות בנסיבות שמזכות בפיצויי פיטורים מלאים) הכלל הוא שהעובד זכאי לשכר האחרון שלו (כולל עמלות, ורכיבים שלעיתים לא מבצעים עליהם הפרשות פנסיוניות) כפול מספר שנות עבודתו (כולל חלקי שנה). 

כאשר העובד עוזב מיוזמתו ומדובר על פיצויים לעובד שהתפטר, הסכום שהוא זכאי לקבל הוא זה הצבור לזכותו בסעיף הפיצויים בהסדר הפנסיוני. סכום זה מפורט בדו"ח הרבעוני שמקבל כל עובד מקרן הפנסיה ומחברת הביטוח. סכום זה נצבר מדי חודש בחודשו ומורכב מתשלומים שהמעסיק משלם לחברת הביטוח או קרן הפנסיה, חלקם על חשבון העובד (מתוך הנטו) וחלקם על חשבון המעביד.

כיום כל הכספים המופקדים בהסדרים הפנסיונים מיועדים לקצבה, וסעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים קובע שהעובד זכאי לקבל את צבירת הפיצויים בהסדר פנסיוני המיועד לקצבה גם אם הוא התפטר

8. האם אני זכאי לקבל גם צבירה של פיצויים שהופקדו לא לפי צו ההרחבה לפנסיה

כן. כל עוד לא הוסכם במפורש אחרת עם המעסיק. כיום כל הכספים המופקדים בהסדרים הפנסיונים מיועדים לקצבה, וסעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים קובע שהעובד זכאי לקבל את צבירת הפיצויים בהסדר פנסיוני המיועד לקצבה גם אם הוא התפטר. זאת גם פסיקת בית הדין לעבודה. בית הדין הארצי לעבודה התייחס לסעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים, וקבע כי "סעיף זה כל כולו, נועד לשמר את כספי הפיצויים "לזכות העובד", והאמור בו מתייחס לאיסור החזרתם למעביד". 

הסדר לפי סעיף 14 משמעו שהעובד מקבל רק את הצבירה בסעיף הפיצויים בהסדר הפנסיוני גם במקרה של התפטרות

9. הסכם העבודה שלי כולל הסדר לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים. מה זה אומר

הסדר לפי סעיף 14 משמעו שהעובד מקבל רק את הצבירה בסעיף הפיצויים בהסדר הפנסיוני גם במקרה של התפטרות. בדרך כלל מדובר בסכום נמוך יותר מפיצויי הפיטורים המלאים. במקרה של פיטורים חשוב לבדוק תמיד אם המעסיק עמד בתנאי ההסדר והפקיד את כל הכספים הנדרשים, אחרת זכותו של העובד תהיה לפיצויי פיטורים מלאים למרות ההסדר לפי סעיף 14.

תיקון חדש לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) מחודש יולי 2018 קובע כי עובד רשאי למשוך את כספי הפיצויים שלו, גם ללא אישור מהמעסיק, אם תוך ארבעה חודשים המעסיק לא מביע את התנגדותו לשחרור הכספים, ומציג לכך אישור

10. האם המעסיק יכול למנוע את העברת כספי הפיצויים אל העובד 

על פי החוק, הכספים שנצברו בסעיף התגמולים (כולל הפקדת המעסיק בסעיף התגמולים) שייכים לעובד. עם זאת, חברת הביטוח תבקש את אישור המעסיק לשחרור הכספים הצבורים בסעיף הפיצויים.
קיימות נסיבות שבהן ניתן לסיים העסקה של עובד בלי לשלם לו פיצויי פיטורים (כך למשל, עובד שמעל בכספים, לא יהיה זכאי לפיצויים).

יש לציין, כי תיקון חדש לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) מחודש יולי 2018 קובע כי עובד רשאי למשוך את כספי הפיצויים שלו, גם ללא אישור מהמעסיק, אם תוך ארבעה חודשים המעסיק לא מביע את התנגדותו לשחרור הכספים, ומציג לכך אישור. 
אישור זה יכול לכלול פסק דין הקובע כי העובד סיים את העסקתו בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים; אסמכתא שהמעביד פועל לצורך קבלה של פסק דין הצהרתי בעניין זה; או אישור שלפיו העובד הסכים להשבת הפיצויים לאחר סיום העסקתו. 

יודגש, כי אם המעסיק לא מציג אישור תוך ארבעה חודשים כאמור, כספי הפיצויים של העובד ישוחררו, בלי שהוא יידרש להציג אישור לשחרור הכספים מהמעסיק.

במקרה שסיימת עבודתך, והמעסיק אינו מוכן לשחרר את פיצויי הפיטורים הצבורים בהסדר הפנסיוני על שמך, מומלץ לפנות לייעוץ משפטי

11. אם המעסיק מסרב לשחרר את צבירת הפיצויים בהסדר הפנסיוני על שמי - מה אוכל לעשות

במקרה שסיימת עבודתך, והמעסיק אינו מוכן לשחרר את פיצויי הפיטורים הצבורים בהסדר הפנסיוני על שמך, מומלץ לפנות לייעוץ משפטי. הניסיון מראה שמכתב דרישה מעורך דין, המפנה את המעסיק לאסמכתאות המשפטיות הנכונות, משכנע בדרך כלל את המעסיק לשחרר את כספי הצבירה לזכותו של העובד. 
אם המעסיק אינו נענה למכתב הדרישה, ניתן להגיש תביעה לבית הדין לעבודה ולדרוש את שחרור הכספים. למרות שמדובר בהליך משפטי שמומלץ לנהלו באמצעות עורך דין, הוא כדאי שכן לאור הפסיקה והנסיון המקצועי, הסיכוי לקבל את כספי הצבירה הוא גבוה.

12. איך אבטיח שאקבל את צבירת הפיצויים בפוליסה על שמי כשאני עדיין עובד

פעמים רבות הסכמי העבודה אינם מסדירים את החזרת צבירת הפיצויים בפוליסה לעובד. לעיתים ניתן להסדיר זאת עם חברת הביטוח במועד חתימה על מסמכי הביטוח או במהלך שינויים בהסדרי הביטוח. אם טפסי ההסדר הפנסיוני יכללו תנאי בדבר שחרור הפוליסה או הצבירה בפנסיה, יהיה על המעביד לכבד זאת.

חברות הביטוח וקרנות הפנסיה מחויבות לפרט נתונים אודות ההסדר הפנסיוני שלך בדו"חות הנשלחים אליך כל 3 חודשים

13. איך אדע כמה כסף צבור על שמי בסעיף הפיצויים בהסדר הפנסיוני

חברות הביטוח וקרנות הפנסיה מחויבות לפרט נתונים אודות ההסדר הפנסיוני שלך בדו"חות הנשלחים אליך כל 3 חודשים. בדו"חות אלה ניתן למצוא את התשלומים שמשלם כל חודש המעסיק בכל סעיף, וגם בסעיף הפיצויים ואת הצבירה. הסכום הנקוב בסעיף שנקרא "צבירת פיצויים" מציין את צבירת הפיצויים על שמך.

כאשר בוחרים שלא למשוך את הפיצויים הם ימשיכו להיות רשומים בדו"חות כצבירת פיצויים אצל מעסיק קודם והמעסיק הנוכחי לא יהיה רשאי למשוך אותם

14. האם נכון למשוך את הפיצויים בסיום העבודה

החלטות בדבר ההסדר הפנסיוני הן החלטות בעלות משמעות כבדה, ויש לקבל אותן לאחר ייעוץ פנסיוני מיועץ פנסיוני או סוכן ביטוח. משיכת הפיצויים מההסדר הפנסיוני עלולה לפגוע בביטוח הפנסיוני, ולכן יש לשקול היטב אם למשוך את הפיצויים. כאשר בוחרים שלא למשוך את הפיצויים הם ימשיכו להיות רשומים בדו"חות כצבירת פיצויים אצל מעסיק קודם והמעסיק הנוכחי לא יהיה רשאי למשוך אותם.

 

כדי לדעת ולשמור על זכויותך אנו מזמינים אותך להוריד הסכם עבודה אישי שיסייע לך בנושא

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום

מאמרים נוספים