• 14 במרץ 2013

  קניתי באינטרנט והמוצר לא הגיע

  שלום אני פונה אליך לגבי מוצר שרכשתי באתר classdeal בתאריך 12.1.2013 והמוצר עדיין לא הגיע
  כל פעם שאני פונה אל השירות לקוחות אומרים לי שהספק איבד את החבילה ושולחים מחדש או שהספק התבלבל בדגם והחליף ועכשיו הוא שולח , או שנגמר להם המוצר שהיה מפורסם והם הזמנו מחדש.
  האם יש פה עילה לתביעה?

  14 במרץ 2013
 • 24 במרץ 2013

  קניתי באינטרנט והמוצר לא הגיע

  מעיין שלום ותודה על פנייתך.
  מתוכן פנייתך לא עולה האם שילמת סכום כלשהו על חשבון הזמנת המוצר?
  ככל ושילמת, אלו הוראות חוק הגנת הצרכן הרלוונטיות לעניינך בעניין התשלום:
  13. "מקדמות וערובות (תיקון: תשמ"ח)
  (א) השר רשאי לקבוע בצו עסקאות שבהן לא יהא רשאי העוסק לקבל מקדמה מצרכן בשיעור העולה על זה שנקבע בצו, אלא בתנאים מסויימים שנקבעו בצו, או אם נתן לצרכן ערובה כפי שנקבע בצו.
  (ב) שילם הצרכן מקדמה בעסקה והנכס לא סופק לו או השירות לא ניתן לו, בשל טעמים שהמוכר או נותן השירות אחראים להם, תוך שבועיים
  מיום שהוסכם עליו, ואם לא הוסכם - תוך שני חדשים מיום התשלום, יהא העוסק חייב בתשלום ריבית בשיעור הקבוע בסעיף 4(א) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961..."

  ולעניין ביטול עיסקה שבוצעה מרחוק (באמצעות האינטרנט):
  סעיף 14ג(ג) -ג) "בעסקת מכר מרחוק רשאי הצרכן לבטל בכתב את העסקה -
  (1) בנכס - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר מביניהם;
  (2) בשירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת - בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת - בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן".

  24 במרץ 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?