open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 14 במאי 2014

      חיוב עודף

      שלום רב,
      מפעילת סלולר חייבה אותי בחיוב עודף מעבר לסיכום.
      דרשתי את ההפרש + 16 ש"ח דמי טיפול.
      החברה הודיעה לי כי תזכה אותי.
      טרם קיבלתי את הזיכוי למרות שעברו 14 יום וגם חלף מועד חיוב לאחר דרישתי.
      ברצוני להמשיך לטפל בנושא מול המפעילה.
      האם אני רשאי לדרוש בגין המשך הטיפול פעם נוספת 16 ש"ח דמי טיפול?

      ממתמ

      14 במאי 2014
     • 15 במאי 2014

      חיוב עודף

      שלום ותודה על פנייתך. להלן נוסח סעיף 13ד1 לחוק הגנת הצרכן לפיו הינך זכאי להחזר בגין חיוב עודף בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ותוספת 16 ש"ח בגין דמי טיפול. מלשון החוק לא עולה כי הינך זכאי לדמי טיפול כפולים בגין פניה נוספת אך שים לב כי הדבר מקבל ביטוי בהפרשי ההצמדה וריבית ובעניין זה כדאי לעיין בחוק פסיקת ריבית והצמדה. שים לב כי פרקי הזמן העומדים לרשותם שונים בהתאם לנסיבות (לדוגמא החזר נמוך מ-50 ש"ח). החזר בשל חיוב בסכום עודף בעסקה מתמשכת 13ד1. (א) בעסקה מתמשכת שבה מחייב העוסק את חשבונו של הצרכן בתשלומים לפי הרשאה לחיוב חשבון או לפי הרשאה לחיוב כרטיס אשראי כהגדרתו בסעיף 14ב(ב) – (1) טען צרכן כי העוסק גבה ממנו סכום נוסף על הסכום שהוא רשאי לגבות בהתאם לתנאי ההתקשרות (בסעיף זה – סכום עודף), יברר העוסק את טענותו בתוך עשרה ימי עסקים; (2) מצא העוסק כי גבה מהצרכן סכום עודף, ישיבו לצרכן בתוך ארבעה ימי עסקים, בתוספת הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, מיום הגבייה ובתוספת תשלום בשל הוצאות הצרכן בסכום של 16 שקלים חדשים (בסעיף זה – סכום ההחזר); היה סכום ההחזר נמוך מחמישים שקלים חדשים, רשאי העוסק לזכות את הצרכן בסכום ההחזר במועד החיוב הבא, ובלבד שהודעת התשלום לעניין אותו חיוב נשלחת לצרכן בתוך 30 ימים מתום התקופה האמורה בפסקה (1). (ב) עוסק ישלח לצרכן תשובה מנומקת בכתב על ממצאי הבירור, כאמור בסעיף קטן (א), בתוך 21 ימי עסקים מיום פנייתו. (ג) הסכומים האמורים בסעיף קטן (א) יעודכנו ב-1 בינואר בכל שנה, החל ביום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013), בהתאם לשיעור השינוי בין המדד שפורסם בחודש דצמבר בשנה שקדמה למועד העדכון לבין המדד שפורסם בחודש דצמבר בשנה שקדמה לכך; בסעיף זה, "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. (ד) השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע סוגי טובין ושירותים שלגביהם יהיה עוסק רשאי לברר את טענת הצרכן או להשיב לו את הסכום העודף בתקופה ארוכה מהאמור בסעיף זה, כפי שיקבע. בהצלחה, משרד עו"ד רענן בשן

      15 במאי 2014
     שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form