חוק הספאם - פורום תביעות קטנות

שאלה חדשה
 • דינה

  נשלח ע"ידינה 08:53, 24 באפריל 2013

  היי אתמול קיבלתי למעלה מ50 אימלים מחברת HOT אני לא לקוחה שלהם, ולא נרשמתי לאף שירות שלהם האם אני יכולה לתבוע אותם לפי חוק הספאם?

  השב
 • 14:17, 24 באפריל 2013

  שלום דינה ותודה על פנייתך.
  "חוק הספאם החדש" הינו תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח–2008.
  שימי לב שהסכמתך ו/או פרטייך לא נמסרו בהתאם לאחת מהחלופות שפורטו בסעיף 30.א (ב) או (ג) לחוק זה ואשר לנוחיותך יפורטו מטה.
  בכל מקרה, יש לשלוח למפרסם הודעת סירוב לקבל ממנו דברי דואר ו/או פרסום.

  (ב) לא ישגר מפרסם דבר פרסומת באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש של הנמען, בכתב, לרבות בהודעה אלקטרונית או בשיחה מוקלטת; פנייה חד-פעמית מטעם מפרסם לנמען שהוא בית עסק, באחת הדרכים האמורות בסעיף קטן זה, המהווה הצעה להסכים לקבל דברי פרסומת מטעמו, לא תיחשב הפרה של הוראות סעיף זה.
  (ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב), רשאי מפרסם לשגר דבר פרסומת כאמור באותו סעיף קטן אף אם לא התקבלה הסכמת הנמען, בהתקיים כל אלה:

  (1) הנמען מסר את פרטיו למפרסם במהלך רכישה של מוצר או שירות, או במהלך משא ומתן לרכישה כאמור, והמפרסם הודיע לו כי הפרטים שמסר ישמשו לצורך משלוח דבר פרסומת מטעמו, באחת הדרכים האמורות בסעיף קטן (ב);
  (2) המפרסם נתן לנמען הזדמנות להודיע לו כי הוא מסרב לקבל דברי פרסומת כאמור, דרך כלל או מסוג מסוים, והנמען לא עשה כן;
  (3) דבר הפרסומת מתייחס למוצר או לשירות מסוג דומה למוצר או לשירות האמורים בפסקה (1).
  עו"ד רענן בשן

  תגובה
בתי המשפט לתביעות קטנות נועדו לבירורן של תביעות כספיות בסכומים נמוכים יחסית, באופן מהיר ופשוט.  בפורום נשיב על שאלותיכם בענייני תביעות קטנות, התנאים להגשת וניהול תביעה קטנה, סכומי התביעה, עילות התביעה הנידונות במסגרת בית המשפט לתביעות קטנות, וכן, עניינים מרכזיים בתביעות קטנות, כגון, צרכנות, שירותים, סוגי התקשרויות וסוגי עסקאות, ביטול עסקאות, סכסוכים  וכיו"ב.