חובת מנהלת משאבי אנוש - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • אלה

  נשלח ע"יאלה 17:59, 26 במאי 2014

  האם מנהלת משאבי אנוש מחויבת לאיזו אתיקה? דיני עבודה? או שהיא רק עובדת עם כותרת תחת אינטרסים של בעלי החברה? האם חובת מנהלת אנוש בחברה פרטית היא לפעול על פי חוק דיני עובדים ? במררה שהיא רואה כי מנסים לפגוע בזכויות עובדים או בפעולות הנוגדות את החוק כמו שעות עבטודה זכויות עובדים באשר הם? מה אחריותה? אם משהו מביא זאת לידיעתה בתפקידה? האם יחול עליה אחריות בעת תביעה ? יש עניין כזה?

  השב
 • מנהל הפורום:עו"ד אורית רוזן אור

  אורית רוזן - אור, עו"ד,מנהל הפורום

  16:08, 28 במאי 2014

  על פי חוק החברות מוטלת על נושא משרה בחברה חובת זהירות וחובת אמונים.
  נושאי משרה מוגדרים בחוק כממלאי תפקיד ניהולי בחברה הכפופים גם למנהל כללי.
  חובת אמונים נועדה למנוע ניצול כוחו של נושא המשרה לטובתו שלו וחובת הזהירות נועדה למנוע נזק לחברה או לצדדים שלישיים.
  בפסיקה הוכרה חובת זהירות מושגית של נושא משרה כלפי צדדים שלישיים ואחריות אישית הוטלה עליו מכוח פקודת הנזיקין, הכוונה האם היה עליו לקחת בחשבון ולצפות מקרה לפיו הוא יתרשל וייגרם לחברה נזק והאם נקט באמצעי זהירות סבירים על מנת להימנע מגרימת נזק לחברה או לצדדים שלישיים.
  החוק מקנה זכות לשיפוי מהחברה בו מכהן נושא משרה בתנאי שפעל במסגרת תפקידו בתום לב וללא מחשבה פלילית.
  כמו כן קיים כיסוי ביטוח כנגד חיוב שיוטל על נושא משרה אשר הפר חובת הזהירות כלפי החברה או צדדים שלישיים רק כאשר נושא המשרה פעל בתום לב.

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.