Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

הצעת חוק לקיצור שבוע העבודה במשק - ניתוח ודעה

למי יועיל קיצור שבוע העבודה במשק? איך נושפע מכך? לפניכם, סקירה בנושא

מאת: עו"ד יעקב רוזנשיין | עו"ד ונוטריון יעקב רוזנשיין
21.08.17
תאריך עדכון: 12.12.23
5 דק'
הצעת חוק לקיצור שבוע העבודה במשק - ניתוח ודעה

לאחרונה הונחה על שולחן הכנסת הצעת תיקון לחוק שעות עבודה ומנוחה (התשי"א-1951), שמטרתה לתחום את מספר השעות הנוספות ושעות עבודת הלילה המותרות ולקצר את שבוע העבודה.

על פי ההצעה לתיקון החוק, מספר שעות העבודה השבועיות יצומצם בשעה אחת בשבוע, ויקוצר מ-43 שעות עבודה שבועיות ל-42 שעות עבודה שבועיות, ובחודש מ-186 שעות ל-182 שעות עבודה

קיצור שבוע העבודה

על פי ההצעה לתיקון החוק, מספר שעות העבודה השבועיות יצומצם בשעה אחת בשבוע, ויקוצר מ-43 שעות עבודה שבועיות ל-42 שעות עבודה שבועיות, ובחודש מ-186 שעות ל-182 שעות עבודה.
קיצור שבוע העבודה לא יצמצם או יפחית את השכר השעתי, בכך שלמעשה לצד צמצום שעות העבודה - יועלה בפועל השכר השעתי לעובד (שכן שכרו לא ישתנה גם לאחר הפחתת שעות עבודתו).

סקטור לגביו לא יחול שינוי ו/או יהנה מיתרון מהחוק, הוא סקטור העובדים אשר שכר השעות הנוספות שלהם הינו גלובלי.

על פי סעיף 4 להסכם הקיבוצי הקיים בחוק, תותר מכסת שעות נוספות, כך שיום העבודה כולל שעות נוספות לא יעלה על 12 שעות ביום, ומכסת השעות הנוספות המותרות לשבוע לא תעלה על 16 שעות

שעות נוספות

על פי סעיף 4 להסכם הקיבוצי הקיים בחוק, תותר מכסת שעות נוספות, כך שיום העבודה כולל שעות נוספות לא יעלה על 12 שעות ביום, ומכסת השעות הנוספות המותרות לשבוע לא תעלה על 16 שעות. מכסת השעות הנוספות השבועיות המותרת בשבוע עבודה בו מבוצעת עבודת לילה, תהיה הפרש השעות שבין משמרת לילה לבין 12 שעות, במכפלת 5 ימי עבודה בשבוע.

על פי הצעת תיקון החוק החדשה, מניין השעות הנוספות יחל שעה אחת קודם, ויום העבודה (לרבות שעות נוספות) יוגבל לכדי 12 שעות בלבד. בנוסף נקבע, כי סך מכסת השעות הנוספות השבועית, לא תעלה על 16 שעות שבועיות. 

על פי הצעת תיקון החוק החדשה, משמרת לילה תסתכם ב- 12 שעות עבודה (במקום 7), וכן לא יועסק עובד בעבודת לילה יותר משבוע אחד בתוך שבועיים (במקום בתוך שלושה שבועות)

עבודת לילה

ההגדרה של משמרת לילה היא משמרת, אשר בלפחות שעתיים מתוכה, העובד עובד לאחר השעה 22.00.
לפי החוק הקיים, אורכה של משמרת לילה לא יעלה על 7 שעות עבודה רצופות ובנוסף - לא יועסק עובד במשמרת לילה יותר משבוע אחד בתוך שלושה שבועות. כלומר, עד עתה הסתכמו שעות משמרת הלילה המותרות לכדי 50 שעות בשלושה שבועות.

על פי הצעת תיקון החוק החדשה, משמרת לילה תסתכם ב- 12 שעות עבודה (במקום 7), וכן לא יועסק עובד בעבודת לילה יותר משבוע אחד בתוך שבועיים (במקום בתוך שלושה שבועות). כלומר, מעתה ניתן יהיה להעסיק עובד במשמרת לילה שבעה ימים במצטבר תוך תקופה של 14 ימים, כך שסך שעות עבודת לילה בשבוע יכול להסתכם לכדי 60 שעות עבודה שבועיות - יותר מאשר ע"פ החוק הקיים.

עובדים שעות רבות

חשוב להבהיר, כי ההצעה לתיקון החוק מתייחסת למשמרות לילה לגביהן ישנן מגבלות של מספר שעות עבודה. לכן, בכל הנוגע לעובדים העובדים שעות נוספות רגילות, שלא במסגרת עבודת לילה (החל מהשעה 22.00) - לא יפגע שכרם ו/או יוגבל מספר השעות הנוספות שיוכלו לעבוד לצורך הגדלת הכנסתם.

בפועל, שכר עבודתו של העובד יעלה, כי השעות הרגילות לשבוע יצומצמו, והוא יקבל את אותו שכר

משמעות הדברים בפועל

לאור האמור לעיל, השינוי העיקרי בהצעה לתיקון החוק הוא קיצור שבוע העבודה, כך ששבוע העבודה החדש יעמוד על 42 שעות עבודה רגילות ו-16 שעות נוספות.
בפועל, שכר עבודתו של העובד יעלה, כי השעות הרגילות לשבוע יצומצמו, והוא יקבל את אותו שכר.

לגבי עובד שאינו עובד שעות נוספות ו/או משמרות לילה - שבוע העבודה שלו יקוצר בשעה שבועית ובארבע שעות חודשיות (לכדי 182 שעות), בשכר זהה לשכר שקיבל קודם לכן.

לגבי עובדים  שעובדים שעות נוספות - מספר השעות הנוספות השבועיות המותרות יוגבל לעד 16 שעות עבודה נוספות, ללא קשר לקיצור שעות העבודה הבסיסיות. כך שלמעשה לגבי עובדים במשמרות, הדגש הוא לא על קיצור שעות העבודה, אלא על הקלה על הפיקוח והרגולציה של העבודה (בדומה להישענות החוקית המתירה עבודה במשמרות שלא באמצעות מצב חירום כפי שהיה עד כה, אלא על פי צרכי המשק המחייבים זאת).

נכון הוא ששכר העובדים יעלה כתוצאה מהגדלת שעות עבודתם, אך משמעות הדבר היא שמקומות עבודה הפועלים בשלוש משמרות לילה יעברו למתכונת של שתי משמרות בלבד, מה שעלול להוביל לפיטורי עובדים

הסיכון האפשרי

אין ספק כי היתרון בהצעת החוק הוא הגדלת שכרם השעתי של העובדים. 
אולם, נכון הוא ששכר העובדים יעלה כתוצאה מהגדלת שעות עבודתם, אך משמעות הדבר היא שמקומות עבודה הפועלים בשלוש משמרות לילה יעברו למתכונת של שתי משמרות בלבד, מה שעלול להוביל לפיטורי עובדים, שהרי באמצעות צמצום מספר העובדים, יפחתו גם התשלומים הסוציאליים שישלם המעסיק (דמי הבראה, דמי חופשה, נסיעות, הפרשות סוציאליות וכו').

להצעת החוק - לחצו כאן

 

* הכותב הוא עורך דין ונוטריון.

** השתתפה בהכנת הכתבה - יערית טרבלסי, כתבת זאפ משפטי

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים