נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

על כוחה של צוואה ועל הדרכים לבטלה

בתי המשפט נוטים לכבד צוואות ולקיים את המצווה בהן, אולם במקרים בהם ישנו ספק לגבי חוקיות הצוואה ותוקפה, יש לבחון את הדברים ולהכריע

מאת: עו"ד יעקב רוזנשיין | | 4
על כוחה של צוואה ועל הדרכים לבטלה

מהי צוואה?

צוואה הינה מסמך בו מצווה המצווה מה יעשה ברכושו לאחר פטירתו ומי יהיו הנהנים מרכושו. כדי שצוואה תהא תקפה, עליה לעמוד בתנאים המנויים בחוק. על הצוואה יש לחתום: חתימת המצווה; ונדרש לאמתה. אימות צוואה נעשה מול שני עדים או בפני רשות (צוואה נוטריונית).

כדי שצוואה בעל פה תהא תקפה, על המצווה לצוות את רכושו בפני שני עדים, אשר כותבים את דברי המצווה (מעין זכרון דברים) ומפקידים מיד לאחר מכן את הצוואה אצל רשם הירושות

האם צוואה חייבת להיות כתובה?

לא. ישנה צוואה בכתב, כמפורט לעיל וכן צוואה בעל פה. כאשר אדם נמצא במצב של שכיב מרע (חולה אנוש) או חש שהוא על ערש דווי, הוא יכול לצוות על רכושו בע”פ. כדי שצוואה בעל פה תהא תקפה, על המצווה לצוות את רכושו בפני שני עדים, אשר כותבים את דברי המצווה (מעין זכרון דברים) ומפקידים מיד לאחר מכן את הצוואה אצל רשם הירושות. אם האדם לא נפטר תוך 30 ימים מניסוח ומסירת הצוואה, היא בטלה ומבוטלת, ולא ניתן לממשה.

youtube video

מה זה מימוש צוואה?

מימוש צוואה משמעו נקיטת הליך המכונה: בקשה לקיום צוואה המאפשר את חלוקת הרכוש של המנוח שהותיר אחריו צוואה, בהתאם למפורט בצוואה.

לאחר פטירת המצווה ולאחר קבלת תעודת פטירה, יש להגיש לרשם הירושות או לבית הדין הרבני (אשר בתחום סמכותו נפטר/ה המנוח/ה) בקשה לקיום צוואה. את הבקשה מגיש אחד הנהנים (או הנהנה היחיד) מהצוואה

כיצד מממשים צוואה? מה כולל הליך מימוש צוואה?

לאחר פטירת המצווה ולאחר קבלת תעודת פטירה, יש להגיש לרשם הירושות או לבית הדין הרבני (אשר בתחום סמכותו נפטר/ה המנוח/ה) בקשה לקיום צוואה. את הבקשה מגיש אחד הנהנים (או הנהנה היחיד) מהצוואה. את הבקשה יש להגיש על גבי טופס בקשה מתאים ולצרף אליה תצהיר של המבקש ונספחים נוספים כנדרש. הבקשה תפורסם באחד העיתונים היומיים הנפוצים במדינה, והציבור יוזמן להגיש התנגדות לקיום הצוואה תוך 15 ימים ממועד פרסום דבר הגשת בקשה לקיום הצוואה. לאחר מכן נדרשת תגובת נציג האפוטרופוס הכללי; ובמידה שאין בכוונתו להתערב וחלף המועד להגשת התנגדות לקיום הצוואה, ניתן צו קיום הצוואה, המאפשר את מימושה בפועל. 

לאחר פרסום הבקשה, ישנו פרק זמן במהלכו ישמעו התנגדויות לקיום הצוואה

מהן התנגדויות לקיום צוואה?

כאשר נהנה מגיש בקשה לקיום צוואה, הרשויות שואפות לוודא כי הצוואה חוקית, תקפה וכי אין כל מניעה לממשה. מסיבה זו הבקשה מפורסמת ברבים, במטרה לאפשר  למי שמתנגד לה, אם בכלל להגיש התנגדותו לקיום הצוואה. 

לאחר פרסום הבקשה, ישנו פרק זמן במהלכו ישמעו התנגדויות לקיום הצוואה. כלומר, אנשים שאינם מבקש קיום הצוואה ואשר רואים עצמם נפגעים מקיום הצוואה ואשר יש להם עילה להתנגד לקבלת הבקשה ולמתן הצו לקיום צוואה, יכולים להגיש התנגדות. כמובן שלא כל אחד יכול להתנגד, וכדי שהתנגדותו של אדם תישמע, כל שכן כדי שתתקבל, צריכה להתקיים אחת מהעילות המנויות בחוק, שבגינן ניתן למנוע מתן צו לקיום צוואה.

הטענות המושמעות בדרך כלל על ידי המתנגדים לקיום צוואה נסובות סביב מצבו של המנוח, אשר בשל גילו, מצב בריאותו, או בדידותו, נעשה תלוי בצורה מובהקת בגורם כלשהו (אחד מקרוביו ו/או חלקם ו/א צד ג), ונטלה ממנו מסגוגלותו להבין על מה הוא חותם

מתי יכולות להישמע / להתקבל התנגדויות לקיום צוואה?

ישנם מספר סעיפים בחוק הירושה הקובעים נסיבות שבהתקיימן לא ניתן לכבד צוואה, כלומר: היא בטלה ומבוטלת ולא ניתן לתת צו קיום צוואה. מי שמתנגד למתן צו לקיום צוואה, טוען לקיומן של הנסיבות המפורטות בסעיפים אלה. לאחר הגשת ההתנגדות מועברת הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה שידון בטענות המובעות בהתנגדות, ישמע את הצדדים (מבקש הבקשה והמתנגדים לבקשה) ובסופו של יום יכריע. 

הטענות המושמעות בדרך כלל על ידי המתנגדים לקיום צוואה נסובות סביב מצבו של המנוח, אשר בשל גילו, מצב בריאותו, או בדידותו, נעשה תלוי בצורה מובהקת בגורם כלשהו (אחד מקרוביו ו/או חלקם ו/א צד ג), ובשל כך, סבורים המתנגדים, ניטלה ממנו מסוגלותו לחתום על הצוואה בה מחלק הוא את רכושו באופן הראוי מבחינתם.

בדרך כלל, כאשר נטענת טענה באשר לחוסר מסוגלות המצווה להבין את אשר חתם וציווה בצוואתו, ממנה בית המשפט מומחה, שהינו בדרך כלל, פסיכיאטר עם התמחות בתחום הפסיכוגריאטרי, שבוחן את נסיבות העניין ומכין חוות דעת

כיצד מכריע בית המשפט לגבי חוקיות צוואה? אילו שיקולים נלקחים בחשבון לשם הכרעה בהתנגדויות לקיום צוואה?

זוהי מלאכה לא פשוטה המוטלת על בית המשפט, שאמור להתחקות אחר רצונו ומצבו של המנוח, בדיעבד, כשמדובר במצווה אשר אינו עוד בין החיים. סכסוכי ירושה על פי רוב, הם סכסוכים מורכבים, סוערים ומלווים ברגשות טעונים ותחושות לא קלות. 

מצב הדברים השכיח בהקשר של התנגדות לקיום צוואה הינו מצב בו נדרש  מבית המשפט לקבוע באיזה מצב היה המנוח בעת כתיבת הצוואה. המתנגדים לקיום הצוואה עשויים לטעון טענות, לפיהן, כושר השיפוט של המצווה בעת עריכתו וחתימתו את צוואתו היה לקוי עקב אי מסוגלות קוגנטיבית. טענה נפוצה נוספת היא שהמצווה היה נתון בעת החתימה על הצוואה להשפעה בלתי הוגנת, הוא בודד מסביבתו הקרובה, כשהמבקש-הנהנה מהצוואה הוא זה שהוביל לריחוק המצווה ובידודו על מנת  להגביר את תלות המצווה בו בכוונה תחילה. טענה שכיחה נוספת היא שבאמצעות תחבולה, גרם המבקש-נהנה  לנישול קרוביו הגרעיניים של המנוח.

בדרך כלל, כאשר נטענת טענה באשר לחוסר מסוגלות המצווה להבין את אשר חתם וציווה בצוואתו, ממנה בית המשפט מומחה, שהינו בדרך כלל, פסיכיאטר עם התמחות בתחום הפסיכוגריאטרי, שבוחן את נסיבות העניין ומכין חוות דעת. בחוות דעתו קובע המומחה מסקנות לגבי מסוגלותו של המצווה להבין את אשר חתם עליו. 

על פי רוב, מי שטוען לחוסר המסוגלות (דהיינו, המתנגד לצוואה), הוא זה שישלם הוצאות שכר טרחה של מומחה בית המשפט; והוא גם זה שנושא בנטל ההוכחה. כלומר עליו להוכיח את עילות ההתנגדות, בעוד שהחפץ בקיום הצוואה לא צריך להוכיח את כשרות המצווה ואת תוקף וחוקיות הצוואה. מלאכתם של המתנגדים לצוואה לשם הוכחת ההתנגדות איננה קלה, משום שבית המשפט נוטה כאמור לכבד ולקיים צוואה, אלא אם כן הוכחה עילת ההתנגדות. 

בעת ניסוח הצוואה יש לקחת בחשבון את כל התסריטים האפשריים ולנסות למנוע ככל שניתן פתח כלשהו למצבו בו יהיו התנגדויות לצוואה

האם יש דרך להבטיח את קיום הצוואה? איך המצווה יכול למנוע מצב של סכסוך משפטי סביב צוואתו?

בעת ניסוח הצוואה יש לקחת בחשבון את כל התסריטים האפשריים ולנסות למנוע ככל שניתן פתח כלשהו למצבו בו יהיו התנגדויות לצוואה. למרות נטייתו של בית המשפט לכבד צוואות, במצב של נסיבות יוצאות דופן יש פתח לסכסוך משפטי. כך, למשל, כשהמצווה מבוגר מאד; כשהנהנים אינם בני המשפחה הגרעיניים; כשיש רכוש רב ונהנים אפשריים רבים; כאשר המצווה כבר משתכן בבית אבות ויש ספק לגבי כשירותו ו/או קשריו עם בני המשפחה וצדדים שלישיים.

בכל המקרים הללו ועוד, יש לבסס את הצוואה ואת תוקפה ככל שאפשר. את המסקנה הזו ניתן לבסס באמצעות תיאור מקרה: ניצולת שואה אשר גרה בקיבוץ, ציוותה את רכושה לבנה והורתה בצוואה, כי במידה שבנה ימות, יצווה רכושה לזוג צעיר אשר הכירה במשך שנים קודם לכן, ואשר לא היה כל קשר דם בינם לבין המצווה. לאחר פטירת המנוחה ולאחר שניתן צו קיום צוואה לטובת הזוג הצעיר, הציג הקיבוץ צוואה מאוחרת של המנוחה, בה המנוחה ציוותה את הרכוש לקיבוץ. זהו מקרה קלאסי של צוואה מאוחרת הסותרת צוואה מוקדמת ובמקרה שכזה אמורה היתה הצוואה המאוחרת לגבור מבחינת נפקותה המשפטית על הצוואה הקודמת.

בית המשפט מכריע האם הצוואה תקפה

בסופו של תהליך בבית המשפט לענייני משפחה, חולק רכוש המנוחה בין בני הזוג לבין הקיבוץ, כאשר אחת מהסיבות בגינן הגיעו הצדדים לפשרה היתה היעדר אישור רפואי ממומחה במועד חתימת המצווה על צוואתה המאוחרת. לו היתה המנוחה מצרפת לצוואה המאוחרת אישור כאמור, הקיבוץ היה נהנה מהצוואה ולא מתחלק עם בני הזוג בעיזבון. הנסיבות של המקרה - ובעיקר גילה של המצווה בעת החתימה על הצוואה המאוחרת, כמו גם עובדת מגוריה בבית אבות, עוררו ספק באשר לכשירותה לחתום על הצוואה. נסיבות אלה ואחרות מחייבות זהירות רבה יותר בעת החתמת אדם על צוואתו.

ליצירת קשר עם יעקב רוזנשיין עו"ד ונוטריון
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
התנגדות לצוואה ביטול צוואה צו קיום צוואה
עו"ד יעקב רוזנשיין

קבע פגישה עם
עו"ד יעקב רוזנשיין

עו"ד ונוטריון יעקב רוזנשיין מעניק שירותים בתחומים נרחבים של המשפט האזרחי. הוא בוגר הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת ESSEX, כאשר את...

לפרופיל המלא