נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב
מייקי

בהמשך לקישור זה מה שמופיע במסמכי תביעת הנכות

אם יש לך הכנסה נוספת )בין מעבודה ובין מכל מקור אחר( מעבר לפנסיית הנכות שאתה מקבל מקרן הפנסיה, הנך זכאי למלוא הפנסיה המגיעה לך וזאת כל עוד סכום הפנסיה, ביחד עם ההכנסה הנוספת שלך, אינם עולים על ממוצע ההכנסה המבוטחת לפנסיה בערכה הריאלי ב-12 החודשים שקדמו למועד הזכאות לפנסיה. עלו ההכנסה הנוספת שלך ביחד עם סכום הפנסיה על ממוצע ההכנסה לפנסיה כאמור, יופחת סכום הפנסיה בהתאם )חצי שקל הפחתה כנגד כל שקל( וזאת כל עוד הנך משתכר כאמור, ויתרת תשלום ככל ששולמה, תקוזז מכאן שמכל מקור אחר אמור גם לכלול קצבה מביטוח חיים ואובדן כושר עבודה פרטי ואת הקצבה מביטוח לאומי. אם זה המצב מה עלי לעשות? שבוע טוב וגמר חתימה טובה

עו"ד אבנר בן חיון

שלום, התשובה מתייחסת גם לשאלות הנוספות שנשאלו בשאלה המקורית. כאמור בתשובה לשאלה המקורית, קרן הפנסיה מפעילה מבחן הכנסה רק על הכנסות שלפי סעיף 2(1) ו-2(2) לפקודת מסה הכנסה: (1) השתכרות או ריווח מכל עסק או משלח-יד שעסקו בו תקופת זמן כלשהי, או מעסקה או מעסק אקראי בעלי אופי מסחרי; (2) (א) השתכרות או ריווח מעבודה; כפי שניתן לראות סעיפים 2(1) ו-2(2) אינם מתייחסים לקצבה מביטוח לאומי ולא לקצבה מפוליסת ביטוח. לענין קצבה / גמלה- מתיחס סעיף 2(4) לפקודת מס הכנסה - שאינו נכלל במבחן ההכנסה של קרן הפנסיה. בנוסף, בשאלות הנוספות ששאלת בשאלת המקור, התייחסת למונח "קצבה ממקור אחר" שמצאת בתקנון מבטחים. שים לב שמדובר על תקנה אחרת שאינה רלוונטית לשאלתך. המונח קצבה ממקור אחר מתייחס לזכאות לגמלה/ קצבה מכוח אחד מהחוקים הבאים כפי שמפורט בתקנה 67(ו) לתקנון ינואר 2018 של מבטחים: בתקנה זו, "קצבה ממקור אחר" - אחת מקצבאות נכות אלה: 1 )קצבה המשתלמת לפי פרק ה' )תאונות עבודה( לחוק הביטוח הלאומי; 2 )קצבה המשתלמת לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-1151; 7 )קצבה המשתלמת לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל- ;1130 2 )קצבה המשתלמת לפי חוק המשטרה )נכים ונספים(, התשמ"א-1181; 5 )קצבה המשתלמת לפי חוק שירות בתי-הסוהר )נכים ונספים(, התשמ"א-1181.

מייקי

תודה רבה על התשובה המפורטת.

מייקי

נפתח בטעות כשאלה חדשה. נקשר לשאלה על תקרת ההכנסות מ24.8

שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
close the form שליחה
חזרה לפורום קופות גמל ופנסיה