open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 15 ביולי 2013

      מס הכנסה

      שלום אני רוצה למשוך כספי התגמולים האם יש פטור ממס ?? מי מקבל פטור ממס 35 אחוז ???
      ) אני לא עובד ואין לי שום הכנסות ויש לי נכות צמיתה 19 אחוזים ?

      15 ביולי 2013
     • 15 ביולי 2013

      מס הכנסה

      פיני שלום

      הזכאות למשיכת כספי תגמולים מקופת הגמל ללא ניכוי מס קבועה בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)
      בהתאם לתקנות מס הכנסה הנ״ל משיכת כספי תגמולים מחויבת במס (מינימום 35%).
      זאת למעט כספים שהופקדו ברכיב התגמולים לפני שנת 2000 ושהתקיימו לגביהם התנאים המזכים (לא עבדת חצי שנה לאחר סיום ההפקדה או שעברת לעבוד אצל מעסיק שלא שיחם בדינך דמי כחולים לקופת גמל במשך 13 חודשים מתחילת העבודה)

      בנוסף קיימת זכאות למשיכת כספי תגמולים (גם כאלה שהופקדו לאחר שנת 2000) b

      15 ביולי 2013
      • 16 ביולי 2013

       מס הכנסה

       אבל לפי החוק מי פטור ממס הכנסה ??

       16 ביולי 2013
       • 23 ביולי 2013

        מס הכנסה

        פיני שלום

        בהנחה שמדובר בקופת גמל לתגמולים, בהתאם לתקנה 34 בתקנות מס הכנסה אלה הכללים:

        ב) קופת גמל לתגמולים תשלם לעמית תגמולים המגיעים לו לפי תקנונה מחשבונו כעמית-שכיר, באחד מאלה:
        (1) בהגיעו לגיל 60 שנים אם עברו חמש שנים מיום שהחל לפקיד כספים באותו חשבון;
        (2) אין לו ולבן זוגו הכנסות העולות על סכום ההכנסה המזערית בחודש מסוים, והגיש הצהרה לקופת הגמל בדבר גובה הכנסותיו והכנסות בן זוגו לאותו חודש, בתוך 60 ימים מתום אותו חודש (להלן – ההצהרה); הוגשה הצהרה כאמור, תשלם קופת הגמל לעמית מהתגמולים העומדים לזכותו, סכום שהוא ההפרש שבין סכום ההכנסה המזערית לבין סכום הכנסות בני הזוג כאמור בהצהרה; ההצהרה תהיה בתוקף לתקופה של חודשיים נוספים על החודש שלגביו ניתנה (להלן – תקופת הזכאות), זולת אם בתקופת הזכאות הוגשה לקופת הגמל הצהרה מתקנת של העמית או שניתנה לה הודעה מטעם הנציב על הפסקת התשלום על פי פסקה זו, כולו או חלקו; בתום כל תקופת זכאות יהיה העמית רשאי להגיש הצהרה חדשה; בפסקה זו, "סכום ההכנסה המזערית" – סכום שכר מינימום לחודש, לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, ואם בשנת המס היה לעמית ולבן זוגו לפחות ילד אחד שטרם מלאו לו 18 שנה – כפל הסכום האמור;
        (3) ההוצאות הרפואיות בשנת המס של העמית או של קרובו, למעט הוצאות לטיפול שיניים, גבוהות ממחצית ההכנסה השנתית שלו, של בן זוגו, של קרובו שלטובתו נשא בהוצאות הרפואיות ושל בן הזוג של קרובו האמור; הסכום שתשלם קופת גמל על חשבון התגמולים לפי פסקה זו, לא יעלה על סכום ההוצאות הרפואיות כאמור;
        (4) לאחר שהיה לעמית באותו חשבון, הוא או קרובו חלה או נפגע ונקבעה לו נכות צמיתה בדרגה של 75% או יותר על פי אחד החוקים המפורטים בסעיף 9(5)(א) לפקודה או על פי תקנות שהותקנו מכוח סעיף 9(5)(ב) לפקודה;
        (5) לאחר פטירתו – לזכאים לכך;
        (6) לגבי סכומים העומדים לזכותו שמקורם בתשלומים ששולמו לקופת הגמל לפני יום כ"א בטבת התשס"ה (2 בינואר 2005) וכן הרווחים שמקורם באותם תשלומים – גם בהתקיים אחד מאלה:
        (1) בהגיעו לגיל 60 שנה אם פרש מעבודתו או צמצם את עבודתו בשיעור של 50% לפחות;
        (2) פרש ממקום עבודה כתוצאה מפיטורין או התפטרות ולא החל לעבוד במקום עבודה אחר בתוך שישה חודשים מיום פרישתו או שהחל לעבוד במקום עבודה אחר שהמעביד בו אינו משלם בעבורו כספים לקופת תגמולים לקצבה וחלפו 13 חודשים מיום שהחל לעבוד במקום העבודה האחר.

        23 ביולי 2013
     forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form